Ковальська Кристина Валентинівна

Дата народження: 15.07.1979

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Наукове звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

 Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:

 • 2001 – 2004 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.06.01 — економіка, організація та управління підприємствами. У квітні 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 «економіка, організація та управління підприємствами» на тему: «Стратегія внутрішньокорпоративного управління на підприємствах України»
 • 1996 – 2001 рр. – Технологічний університет Поділля, спеціальність – управління трудовими ресурсами, кваліфікація – економіст (диплом з відзнакою).

Трудова діяльність:

 • З 2010 р.  – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2007–2010 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту.
 • 2004–2007 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах строкового трудового договору.

Наукова діяльність:

 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (2015р., 2017 р.).
 • Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент» (2012р.).
 • Керівництво науковою роботою студентки, яка зайняла І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій» у 2021 р.
 • Опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2015 р.)

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • Курси підвищення кваліфікації в Київському університеті ринкових відносин за програмою «Менеджер з розвитку бізнесу» (15.06.2015 – 14.08.2015 р.)
 • Курси англійської мови для професійних цілей у Центрі іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за результатами проходження виданий сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2 (2017 р.)
 • Курси ділової англійської мови в межах програми Creative Spark British Council, за результатами проходження виданий сертифікат з володіння діловою англійською мовою на рівні B2 (2020 р.)

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка Проректора з наукової роботи Одеського національного економічного університету за високий професіоналізм, плідну працю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій» у 2020/2021 н.р.
 • Подяка Голови галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі галузевої конкурсної комісії (2016 – 2017 р.)
 • Подяка декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету (2017 р.)
 • Грамота декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка за активну участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» (2012 р.)

Викладає навчальні дисципліни:

«Управління персоналом», «Консалтинг», «Менеджмент персоналу», «HR менеджмент» (англійською мовою), «Управлінське консультування».

 Наукові інтереси:

Управління людськими ресурсами організацій різних видів економічної діяльності, особливості і тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у країнах з розвиненою економікою і в Україні, стратегічне управління персоналом в умовах постіндустріальної економіки

Основні наукові праці:

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, загальним обсягом 48 друкованих аркушів, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН України у співавторстві, 2 одноосібні навчальні посібники з обовʼязкових навчальних дисциплін, учасниця понад 60 міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

Дисертації:

 1. Ковальська К.В.Формування стратегії внутрішньокорпоративного управління на підприємствах України : дис. … кандидата економ. наук : 08.06.01. К., 2005.

Навчально-методичні праці:

 1. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [Д.М. Черваньов, О. І .Жилінська, В. Г. Балан та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. К. : Нічлава, 2011. 624 с.
 2. Ковальська К.В. Менеджмент персоналу: навч. посіб. К.: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 250 с.
 3. Ковальська К.В. Управління персоналом: практикум. Навч. посіб. К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». 2017. 224 с.
 4. Ковальська К.В. Консалтинг. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності». К., 2021. 75 с.
 5. Жилінська О. І., Білорус Т.В., Ковальська К.В., Приймак В.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітня програма “Менеджмент організацій”. Навчально-методичний комплекс. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2018. 30 с.
 6. Жилінська О.І., Фірсова С.Г., Балан В.Г., Білорус Т.В., Ковальська К.В., Овчаренко Т.С., Горбась І.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій». К.: Наукова столиця, 2020. 44 с.
 7. Жилінська О. І., Фірсова С. Г., Кухта П. В., Корнілова І. М., Приймак В. М., Ковальська К. В., Герасименко О. О. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 “Менеджмент”, освітньо-наукової програми “Менеджмент організацій і адміністрування”. К., 2020. 58 с.
 8. Ковальська К.В. Консалтинг. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності». К., 2021. 75 с.
 9. Ситницький М.В., Жилінська О.І., Ковальська К.В., Корнілова І.М. Методичні рекомендації щодо організації та проведення науково-дослідної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності». К., 2021. 37 с.
 10. Ковальська К.В. Управління персоналом: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. К.: АГРАР МЕДІА ГРУП. 2010. 118 с. 

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних за 2015-2020 рр:

 1. Ковальська К.В., Самойленко А.А. Особливості процесу формування і реалізації стратегії розвитку персоналу на підприємстві. Молодий вчений. 2016. №3 (30). С. 89 – 93 (Index Copernicus)
 2. Kovalska K, Anisimova L, Ovcharenko T. The Necessity of Development of Student’s Professional Competences in Economic Specialties. Journal Association 1901 “SEPIKE”. Ed. 15. 2016. Part 1. P. 5 – 8 (Index Copernicus 79.08 (2015)).
 3. Kovalska K, Anisimova L, Ovcharenko T. Modern Trends and Problems of Development of Consulting Services Industry in Ukraine. Journal Association 1901 “SEPIKE”. Ed. 17. 2017. P. 84 – 90. (Index Copernicus)
 4. Ковальська К.В. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні / К.В. Ковальська, Р.О. Пастушенко // Молодий вчений. 2018. №8. с. 194 – 198. (Index Copernicus)
 5. Kovalska K., Ovcharenko T. Trends of Enterprise’ Investment Development in the Ukrainian Market of Informational Technologies // Journal Association 1901 “SEPIKE”. Ed. 20. 2018. P. 144 – 149. (Index Copernicus)
 6. Kovalska K., Ovcharenko T. Employee Counseling As The Way Of Employee Assistance And Adapting In The Terms Of Human Resource Management // The Potential of Modern Science. Vol.2. London, 2019. Pp. 105 – 116.
 7. Ковальська К.В., Ковалюх Є.О.Фактори і показники ефективності системи талант-менеджменту в організаціях // Молодий вчений. № 4 (68). 2019. С. 173 – 178. (Index Copernicus)
 8. Ковальська К.В., Приходько А.В. Особливості розробки системи збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства // Ефективна економіка. №5. 2019. [Електронне фахове видання] Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7055 (Index Copernicus)
 9. Ковальська К. В., Солодаренко-Літковська Р. А. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства.Економіка та держава. 2020. № 7. С. 150–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.150 (фахове видання, Index Copernicus)
 10. Ковальська К.В., Овчаренко Т.С. Проблеми і перспективи формування інноваційного клімату в Україні // Економічні студії: науково-практичний журнал. № 2(28). 2020. С. 30 – 36. (фахове видання).