Фірсова Світлана Германівна

Дата народження: 25.05.1965

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

E-mail: sgfirsova@knu.ua

 

Навчання:

 • 1991 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
 • 1987–1990 рр. – аспірант відділу праці і соціальних проблем Українського наукового-дослідного інституту торгівлі і громадського харчування
 • У 1986 р. закінчила з відзнакою торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту. За фахом – економіст.

Стажування:

 • Університет фінансів, бізнесу і підприємництва Болгарія, м. Софія, (01 жовтня 2020р. – 31 грудня 2020р.), науково-педагогічне стажування «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» (180 год./6,0 кредитів ECTS). Сертифікат № BG/VUZF/648-2020.
 • Освітній он-лайн проект від UGEN для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання» загальним обсягом 14 академічних годин (3-7 серпня 2020р).
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» 3,4,10 та 11 березня 2021р. з обсягом навчального часу 30 академічних годин / 1 кредит ЄКТС (сертифікат № 92-21 від 11 березня 2021р.).
 • Науково-методичний семінар для викладачів з маркетингових досліджень (23-25 вересня 2015 р.), ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ.

Трудова діяльність:

 • 2005 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2004 р. – доцент кафедри менеджменту організацій транспорту Київського Університету економіки і технологій транспорту.
 • 1997–2004 рр. – реальний сектор економіки України.
 • 1987–1997 рр. – наукова діяльність у науково-дослідних організаціях та закладах вищої освіти.
 • 1986–1987 рр. – реальний сектор економіки України.

Наукова діяльність:

 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (м. Київ, 2015–2017 рр.).
 • Член редакційної колегії «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки» (журнал включено до Переліку наукових фахових видань Україникатегорії Б.)
 • Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (м. Київ 2012 р., 2013 р.).

Керівник конкурсної наукової роботи студентів-переможців:

 • Іваницька Лілія Олександрівна – студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності», переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (2021р.) в Київському національному університеті технологій та дизайну на тему: «Маркетингове забезпечення виведення нового продукту на ринок банківських послуг» –  диплом І ступеню;
 • Ляш Діана Олексіївна – студентка 4 курсу спеціальності «Менеджмент організацій»,переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2020 р.) у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему: «Стратегічне управління іміджем як чинником конкурентоспроможності у сфері fashion retail» –  диплом ІІ ступеню;
 • Буланик Олеся Вікторівна – студентка 1 курсу спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» (2014р.) у Харківському національний економічний університет імені С. Кузнеця на тему: «Прийняття управлінських рішень в процесі організації маркетингових досліджень» – диплом ІІІ ступеню;
 • Горохова Ольга Олександрівна, – студентка 1 курсу спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» (2011р., м. Київ) на тему: «Управлінські аспекти маркетингового забезпечення виходу промислового підприємства на новий ринок» – диплом І ступеню.

Громадська діяльність:

 • Член Громадської організації «Об’єднання маркетологів України»
 • Відповідальний секретар відбіркової комісії економічного факультету за освітнім рівнем «Бакалавр» у 2012-2016 р.р.

Викладає курси: «Маркетинг», «Хай-тек маркетинг», «Маркетинг  нововведень», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг, менеджмент та інновації в біотехнології», «Бренд-менеджмент»

Наукові інтереси: управління інноваційною маркетинговою діяльністю, організаційно-методичне забезпечення розробки та виведення нового товару/бренду на ринок, прийняття маркетингових управлінських рішень з виведення високотехнологічного продукту  підприємства на ранній ринок хай-тек продукції.

Основні наукові праці: Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, учасник міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

Монографії колективні:

 1. Фірсова С.Г. Маркетингові методикиоцінювання лояльності споживачів. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. С. 103-108.
 2. Firsova S., Bilorus T. The attribution model of the employer brand as a strategic factor of increasing competitiveness. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019., p. 174-182
 3. Zhylinska, O., Firsova, S., Aksom, H. Implementing Global Ideas in Transitional Ecomomy: Methodological Tools for Studying Higher Education Reform // Theory and Practice of Social, Economic and Technological Changes: [Monograph]. Prague: Nemoros s.r.o., 2018. Pp.  388 р. (р.126–136).
 4. Zhylinska, O., Firsova, S., Aksom, H. Discourse analysis of management ideas’ dissemination in new setting. // Management of the 21st century: globalization challenges: [Monograph]. Prague: Nemoros s.r.o., 2018: р.60-71.
 5. О. Жилінська, С. Фірсова. Периодизация эволюции маркетинговой теории в контексте холистической концепции // «Wspolczesny marketing I logistyka – globalne wyzwania» [monografie] / redakcja naukowa; Krystyna Pieniak-Lendzion, Teresa Nowogrodzka. Siedlce. 2014. – 508 с. – C. 109 – 151.
 6. Фірсова С.Г. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності малих та середніх підприємств України // Управління у сфері малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи: [монографія] /за ред.Н.А.Титової, В.Д. Рожка.   К.: Комп’ютерпрес, 2011. – 311 с. – (с.178-198).

 Навчально-методичні праці:

 1. Фірсова С.Г. Хай-тек маркетинг. Навч. посіб. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2021. – 176 с. (10,23 д.а) (навчальний посібник).
 2. Фірсова С.Г., Ткаченко Н.В., Білорус Т.В. Степанова А.А Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту курсових робіт із спеціальності 073 Менеджмент для здобувачів вищої освіти Інституту післядипломної освіти Київ: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2020 р., 27 с.
 3. Фірсова С.Г., Оліх Л.А. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій» // К. : 2020. – С. 38.
 4. Фірсова С.Г., Жилінська О.І., Корнілова І.М., Приймак В.М., Кухта П.В., Горбась І.М., Оліх Л.А. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної  роботи магістра  з менеджменту для студентів денної та заочної форми навчання  спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-наукової програми «Менеджмент організацій і адміністрування» //К. : 2020. – С. 58.
 5. Фірсова С.Г., Жилінська О.І.,Корнілова І.М., Приймак В.М., Ковальська К.В.,  Кухта П.В., Герасименко О.О. Методичні рекомендації  до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної  роботи магістра  з менеджменту для студентів денної форми навчання  спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-наукової програми «Менеджмент інноваційної діяльності» // К. : 2020. – С. 54.
 6. Жилінська О.І., Балан В.Г., Білорус Т.В., Фірсова С.Г. (усього 7 осіб). Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій» // К. : Наукова столиця, 2020. – С. 44.
 7. Жилінська О.І., Фірсова С.Г., Кухта П.В., Оліх Л.А., Корнілова І.М. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності» // К.: Київський університет, 2017. – С. 17.
 8. Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: практикум // Навч.посіб. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – 152 с. (9,88 д.а.) (навчальний посібник).
 9. Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Менеджер-ерудит. – Випуск 2.: Маркетинг. навчальний посібник К. : Київський університет. 2016. 50 с.
 10. С. Г. Фірсова, М. В. Ситницький. Маркетинг у сфері культури: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Культурологія» / К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. 80 с.
 11. Фірсова С.Г. Маркетинг : навч. посіб. / Фірсова С.Г. // Житомирський державний університет імені І. Франка, 2013. – 324 с. (11,0 д.а.) (навчальний посібник).
 12. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. [Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська, В.Г. Балан та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. – К. : Нічлава, 2011. 624 с. З грифом МОН України. Лист №1/11-5940 від 12.07.2011 р.
 13. Фірсова С.Г. Маркетинг: практикум. : навч. посіб. / Фірсова С.Г// К. – Київський національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – 283 с. (15,0 д.а.) (навчальний посібник).
 14. Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. : навч. посіб. // К. : Атіка, 2010. – 240 с. З грифом МОН України. Лист №1/II– 10495 від 23.12.2009 р.) (13,95 д.а.) (навчальний посібник).

Статті у виданнях, віднесених до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Zhylinska, S.Firsova, T. Bilorus,H. Aksom. Employer Brand Management: Methodological Aspects // Маркетинг і менеджмент інновацій. № 1. 2021. С. 158-169. (Web of Science) Режим доступу: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2021/1/158-169
 2. Herman Aksom, Svitlana Firsova / Structural Correspondence Between Organizational // Philosophy of Management, 2021.- № 1 С. 307-336. (Scopus, Web of Science) Режим доступу: https://link.springer.com/journal/40926/volumes-and-issues/20-3
 3. Firsova, T. Bilorus, H. Aksom. Closed theories, falsificationism and non-cumulative progress // Problemos, 2020. – № 98 (2). С. 125-135. (Scopus, Web of Science) Режим доступу: https://www.journals.vu.lt/problemos/issue/view/1663
 4. Baranchenko Y., Aksom H., Zhylinska O., Firsova S., Datskova D. Inbound Marketing: Practical Aspects of Promoting Goods and Services in E-commerce // Мarketing and Management of Innovation. 2019. №4. Pp. 308-320. (Web of Science) Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2019/4/308-320
 5. Білорус Т.В., Корнілова І.М., Оліх Л.А., Фірсова С.Г. Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization. Problems and Perspectives in Management. –16. – 2018. –  P. 292-308. (Scopus)
 6. Firsova S. Examining institutional content of the balanced scorecard: logics and translations in Ukrainian business environment // Organizations and markets in emerging economies. – Vol.8., 2(16). 2017. P. 142 – 164. (Scopus, Web of Science). Режим доступу: https://www.journals.vu.lt/omee/issue/view/1249

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Фірсова С.Г., Кожухівська А.О. Стратегічні аспекти управління брендом роботодавця // Ефективна економіка. – 2020. – Вип. 9 // Ел. видання. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8178
 2. Фірсова С.Г., Слуцька А.П. Маркетинг в соціальних медіа як технологія політичного брендингу/ /Ефективна економіка. – 2021. – Вип. 2 // Ел. видання. Режим доступу:// economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/91.pdf
 3. Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Методичний інструментарій оцінювання рівня задоволеності працівників внутрішнім HR-брендом компанії // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» –Вип.2 (76). – – С.54-61.
 4. Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Методичний інструментарій оцінювання рівня розвитку бренду компанії роботодавця // Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 2019. – № 4(10), с. 30-39. Режим доступу: https://economics.opu.ua/410-2_print
 5. Фірсова С.Г., Долгова Д.Д. Методичний інструментарій прийняття управлінських рішень при виведенні товару на новий ринок // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2019, т. 24, випуск 6 (79). – С. 84-90.
 6. Фірсова С.Г., Білокриницька К.В. Методичні аспекти розвитку бренду компанії-роботодавця на прикладі ДП «Мелексіс-Україна» //Ефективна економіка. № 10.
 7. Білорус Т.В., Фірсова С. Г. Організаційне забезпечення формування та розвитку бренду компанії роботодавця. БІЗНЕС ІНФОРМ: науковий журнал. – Вип.7. – 2018 – С. 314-326.
 8. Юрченко К.Ю., Фірсова С.Г. Оцінювання стратегічних позицій бренду компанії роботодавця у сфері рітейлу // Бізнес Інформ. 2018. № С. 418–424.
 9. Фірсова С. Світові порактики формування бренду роботодавця // Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. пр. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. №37. С. 233–240.
 10. І. Корнілова, Т. Білорус, С. Фірсова. Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації // Схід. – 2016. – № 6 (146). – С. 34-42.
 11. Фірсова С.Г. Методичні підходи до оцінювання позиції бренду на вітчизняному ринку побутової техніки // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент 2016. – №22. – С. 86-91.
 12. Корнілова І., Білорус Т., Фірсова С. Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – №6. – 2016. – С. 34-42.
 13. Фірсова С.Г., Полункіна К.О. Хайтек-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства //Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». Вип. 2.
 14. Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей дифузії інновацій / Жилінська О., Фірсова С. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015.  Вип. 172. С. 6–13.
 15. Фірсова С.Г., Білорус Т.В. Ґенеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2014. Ч. 1. С. 54-64.
 16. С. Фірсова, Д. Дацькова. Методичні підходи до сегментування споживачів продукції дитячого харчування компанії NESTLE// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014 . Вип. 9. Ч.7. – С. 132-137.
 17. Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання. Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. Вип. № 1. т. 2. Київ, 2014. С. 335-345.
 18. С.Фірсова. Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 144. – С. 54–57.
 19. С. Г. Фірсова, Г.О. Махініч, І.Г. Спіріна. Комерціалізація інноваційної продукції у реальному секторі економіки // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – С. 100–105.
 20. С. Фірсова, І. Мельник. Еволюція маркетингової теорії: український вимір// Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2013, т. 18, випуск 4. Економіка. – с. 163-167.
 21. С. Фірсова, К. Литвин. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації // Маркетинг в Україні. – К. – № 2(77). – 2013 рік. – с. 39-45.
 22. С. Фірсова, І. Оробец. Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К. – 2012. – № 137, с. 34-39.
 23. С. Фірсова. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К. – 2011. – № 122, с. 73-76.

Відзнаки:

 1. 2021р. – Грамота Декана економічного факультету проф. Анжели ІГНАТЮК за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і особистий вагомий внесок у розвиток економічного факультету, з нагоди 20-річчя кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.
 2. 2020 р. – Почесна Грамоту МОН за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
 3. 2017 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету.
 4. 2016 р. – Подяка декана економічного факультету, члена-кореспондента Національної академії наук України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича за високий професіоналізм, сумлінну та самовіддану працю на посаді відповідального секретаря відбіркової комісії економічного факультету за ОС «Бакалавр» (2012–2016 рр.).
 5. 2014 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
 6. 2014 р., 2013р. – Грамоти декана економічного факультету, член-кореспондента Національної академії наук України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток економічного факультету.
 7. 2011р. – Грамота Міністра освіти і науки, молоді та спорту України як науковому керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму «Менеджмент».