Структура ОП

Компоненти освітньої програми

Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти ОНП
Системна організація та управління нововведеннями 5
Управління патентно-ліцензійною діяльністю 5
Управління проектами 6
Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6
Формування системи прикладних методів менеджменту 5
Маркетинг нововведень 6
Актуальні проблеми економічної теорії та  економічної політики 4
Прикладна економетрика 4
Філософія управління 4
Професійна та корпоративна етика 3
Управління інвестиційним портфелем 6
Методика викладання менеджменту 6
Кваліфікаційна робота магістра 9
Інноваційний менеджмент

(Innovation management) (всього)

9
Проектне фінансування 3
Управлінський облік 3
Науково-дослідна практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент:         90 кредитів

 

Вибіркові компоненти  ОНП *

Студент вільно обирає 6 навчальних дисциплін

(1 дисципліну з кожного переліку:

          ВК 3.2.1 – ВК3.2.2;              ВК 3.2.3 –ВК3.2.4;             ВК 3.2.5 –ВК3.2.6;

        ВК 3.2.7 –ВК3.2.8;            ВК 3.2.9 –ВК3.2.10;        ВК 3.2.11 – ВК3.2.12)

ВК 3.2.1. Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності 5
 ВК 3.2.2. Кадровий менеджмент 5
ВК 3.2.3. Сучасні концепції лідерства 5
 ВК 3.2.4. Бренд-менеджмент нових товарів

(Brand-management of new products)

5
ВК 3.2.5. Консалтинг 6
  ВК 3.2.6. Корпоративне управління 6
 ВК 3.2.7. Психологія конфлікту 5
  ВК 3.2.8. Соціальне управління людськими ресурсами 5
 ВК 3.2.9. Статистика бізнес-процесів 4
 ВК 3.2.10. Бізнес-аналітика (Business intelligence) 4
 ВК 3.2.11. Інтернет-комерція (Internet-commerce) 5
ВК 3.2.12. Стратегічний контролінг 5
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

120 кредитів