Структура ОП

Компоненти освітньої програми Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти ОПП Обов`язкова компонента – Google Диск
ОК  1.1.Вступ до університетських студій 3
ОК 1.2. Українська та зарубіжна культура 3
ОК 1.3. Економічна теорія 5
ОК 1.4. Вища математика для економістів (базовий рівень) 6
ОК 1.5. Сучасні інформаційні технології в економіці 4
ОК 1.6. Історія економіки та економічної думки 4
ОК 1.7. Іноземна мова професійного спрямування (всього) 14
ОК 1.8. Науковий образ світу 3
ОК 1.9. Основи “зеленої” економіки 3
ОК 1.10. Мікроекономіка 5
ОК 1.11. Основи трудового права 2
ОК 1.12. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів 5
ОК 1.13. Історія менеджменту 5
ОК 1.14. Філософія 4
ОК 1.15. Макроекономіка 5
ОК 1.16. Статистика для економістів 5
ОК 1.17. Менеджмент 5
ОК 1.18. Фінанси 5
ОК 1.19. Менеджмент організацій 5
ОК 1.20. Маркетинг 5
ОК 1.21. Економіка підприємства 5
ОК 1.22. Страхування 5
ОК 1.23. Бухгалтерський облік 5
ОК 1.24. Інвестування 5
ОК 1.25. Міжнародна економіка 5
ОК 1.26. Управління персоналом 4
ОК 1.27. Інвестиційний менеджмент 5
ОК 1.28. Прийняття управлінських рішень 5
ОК 1.29. Економетрика 4
ОК 1.30. Стратегічне управління 5
ОК 1.31. Соціально-політичні студії 2
ОК 1.32. Кваліфікаційна робота бакалавра 9
ОК 1.34. Курсова робота з дисципліни “Менеджмент організацій” 1
ОК 1.35. Курсова робота з дисципліни “Управління персоналом” 1
ОК 1.36. Виробнича практика 9
ОК 1.37. Інформаційні системи у менеджменті 5
ОК 1.38. Організація та управління нововведеннями 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 177 кредитів
 
 3.2. Вибіркові компоненти  ОПП Вибіркова компонента – Google Диск
Студент вільно обирає 11 дисциплін
1 дисципліну з кожного переліку:
ВК 3.2.1.- ВК 3.2.2;  ВК 3.2.3.- ВК 3.2.4; ВК 3.2.5.- ВК 3.2.6;

ВК 3.2.7.- ВК 3.2.8; ВК 3.2.9.- ВК 3.2.10; ВК 3.2.11.- ВК 3.2.12;

ВК 3.2.13.- ВК 3.2.14;  ВК 3.2.15.- ВК 3.2.16; ВК 3.2.17.- ВК– 3.2.18;

ВК 3.2.19.- ВК 3.2.20; ВК 3.2.21.- ВК 3.2.22.

ВК 3.2.1. Дослідження операцій в економіці

(базовий рівень)

5
ВК 3.2.2. Організація командної роботи 5
ВК 3.2.3.Організаційне проектування 5
ВК 3.2.4.Самоменеджмент 5
ВК 3.2.5. Маркетингові дослідження 5
ВК 3.2.6. Операційний менеджмент 5
ВК 3.2.7. Менеджмент ЗЕД 5
ВК 3.2.8.Логістичний менеджмент 4
ВК 3.2.9. Основи науково-технічної та інноваційної політики 4
ВК 3.2.10. Економічний аналіз 4
ВК 3.2.11. Організація управлінської праці 5
ВК 3.2.12. Етика ділового спілкування 5
ВК 3.2.13. Реклама та рекламна діяльність 5
ВК 3.2.14. Тайм-менеджмент(Time-management) 5
ВК 3.2.15.Управлінська культура 5
ВК 3.2.16. Фінансовий менеджмент 5
ВК 3.2.17. Антикризове управління 5
ВК 3.2.18. Управління якістю 5
ВК 3.2.19. Планування ДіР 5
ВК 3.2.20. HR менеджмент (HR management) 5
ВК 3.2.21.Theory and practice of digitilized translation for economists and managers 5
ВК 3.2.22.Креативні стратегії реклами 5
Загальний обсяг вибіркових компонент:                                 54 кредити
 
3.2.Варіативні компоненти  ОПП Варіативна компонента – Google Диск
Студент вільно обирає 3 дисципліни

1 дисципліну з кожного переліку

 
3.2.1(П1) – 3.2.2(П1) – 3.2.3(П1)-

3.2.4 (П1) – 3.2.5 (П1);

3.2.1(П2) – 3.2.2(П2)- 3.2.3(П2)

-3.2.4 (П2);

3.2.1(П3)- 3.2.2(П3)- 3.2.3(П3)-3.2.4 (П3);
3.2.1 (П1) Вища математика для економістів (поглиблений рівень) 3
3.2.2 (П1) Історія демографії 3
3.2.3 (П1) Загальна соціологія 3
3.2.4 (П1) Риторика 3
3.2.5 (П1) Соціальні нерівності і соціальний захист 3
3.2.1(П2) Дослідження операцій в економіці (поглиблений рівень) 3
3.2.2 (П2) Тайм-менеджмент 3
3.2.3 (П2) Історія пропаганди 3
3.2.4(П2) Тренінг «Психологія конфлікту» 3
3.2.1 (П3) Програмування 3
3.2.2 (П3) Тренінг «Економіка підприємства» 3
3.2.3 (П3) Психодіагностика 3
3.2.4  (П3) Кібернетична безпека підприємства 3
Загальний обсяг варіативних компонент:                                         9 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 240 кредитів