Дорош Ніна Іванівна

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Посада – професор

Дата народження – 30  серпня 1954 р.

ORCID:     0000-0001-8439-1771

Researcher ID:    https://publons.com/researcher/4303305/nina-dorosh/

Навчання:

 • – 1971 – 1975 рр. – Тернопільський фінансово-економічний інститут закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію економіста за спеціальністю «Планування промисловості»;
 • – 1981 – 1986 р. – аспірантура при кафедрі економічного аналізу Московського фінансового інституту;
 • – у 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналіз впливу якості сировини та її використання на основні показники діяльності підприємств цукрової промисловості» за спеціальністю 08.00.12 – Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності;
 • – 1997 – 2000 рр. докторантура при кафедрі обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – у 2004 р. захистила докторську дисертацію в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» УААН на тему «Методологічні та організаційні аспекти аудиту» за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 • – у 2006р. отримала вчене звання професора кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:

 • – 1975 р. – 1981 рр. – інженер-економіст та молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Тернопільського фінансово-економічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації працювала асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри бухгалтерського обліку та аналізу на підприємствах АПК Тернопільської академії народного господарства;
 • – 2000 – 2005 рр. – доцент кафедри обліку та аудиту;
 • – 2005 – до тепер – професор кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування:

 • – 2020 – 2021 р. – сертифіковані курси з опанування сучасними інструментами та програмами інтерактивної візуалізації даних, інтерактивними панелями (дошками), які проводив ICenter. КНУ імені Тараса Шевченка;
 • – 2014 – 2018 рр. – удосконалення професійних знань як сертифікованого аудитора;
 • – 2016 р. – сертифікований курс з підготовки до іспитів кваліфікації АССА;
 • – 2016 р. – сертифікований курс «Лекції з міжнародного податкового права»;
 • – 2015 р – стажування з ключових характеристик Директиви з обов’язкового аудиту, викладання МСФЗ на базі концептуальних основ, реалізації повноважень професійних бухгалтерських організацій в рамках проекту Центру реформ фінансової звітності Світового банку та Фонду з МСФЗ;
 • – 2001 – 2002 рр. – стажування за програмою «Підготовка викладачів: підвищення кваліфікації»;
 • – 2001 р. – сертифікований курс «Міжнародні стандарти аудиту» в КНЕУ.
 • – 1994 -1995 рр. – стажування по міжнародній програмі з бухгалтерського обліку Фонду Сороса.

Викладає навчальні дисципліни:

«Теорія аудиту», «Організація бухгалтерського обліку», «Внутрішній аудит у банку», «Аудит та підтвердження звітності», «Організація та методика аудиту».

Наукові інтереси:

Основними напрямами наукових досліджень є: теорія, організація, методологія та інструментарій аудиту, розширення функцій внутрішнього аудиту, організація бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ й таксономії фінансової звітності, розвиток системи контролю в Україні та інші.

Під керівництвом д.е.н., проф. Дорош Н.І. захищено 10 кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність:

 • – Сертифікований аудитор, член Аудиторської палати України.
 • – Академік Академії економічних наук України.
 • – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • – Керівник Тернопільського представництва Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (ПАБУ)
 • – Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів – аграрників

Нагороди:

 • – 2016, 2019 р. – подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2012 р., 2016 р. – подяка Харківського національного економічного університету та грамота Тернопільського національного економічного університету за активну участь у роботі журі IIетапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит»

Наукові інтереси:

Основними напрямами наукових досліджень є: теорія, організація, методологія та інструментарій аудиту, розширення функцій внутрішнього аудиту, організація бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ й таксономії фінансової звітності, розвиток системи контролю в Україні та інші.

Під керівництвом д.е.н., проф. Дорош Н.І. захищено 10 кандидатських дисертацій.

Основні наукові праці

Є автором понад 210 публікацій наукового та навчально – методичного характеру, серед яких 4 монографії, 2 підручника, навчальні посібники.

 1. Дорош Н.І. Внутрішній аудит корпоративного управління в банках України. Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності: колективна монографія / За заг. ред. А.Г. Семенова. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 144 – 157.
 2. Nina Dorosh. Essence and principles of corporate governance. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise. Collective monograph. Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. рр. 177 – 191. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-020-9-12
 3. Дорош Н. І.,Панчоха Г. П.Особливості бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів у телекомунікаційній галузі. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. №2.  

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6966

 1. Дорош Н.І., Лясківська Г.В. Облік змін у власного капіталу. Молодий вчений. Науковий журнал. № 2 (78). Лютий 2020. С. 335 – 339.
 2. Дорош Н.І., Кізенко Є.С. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Національний авіаційний університет. Випуск 2 (76). 2020. С. 117 – 125. НБУ ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index. 
 3. Дорош Н.І., Гергель К.О. Бухгалтерський облік процесу ліквідації підприємства. Економічнийвісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування: науковий фаховий журнал. Університетдержавної фіскальної служби України. Ірпінь. Випуск 5. 2020. С. 77 – 87. Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, I2OR, ISI, ASI, CiteFactor, J-Gate, EuroPub, BASE, OUCI, НБУВ.
 4. Nina Dorosh, Alina Snetkova Напрями обліково-аналітичного забезпечення інвестицій вінновації підприємств харчової промисловості. European Cooperation . Scientific Approaches and  Applied  Technologies. №  3 (43) 2019. p. 36 – 54. ISSN (PRINT) 2449-7320. URL: www. european-cooperation Web of Science by Publons, DOAJ , ERIH PLUS, Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, EuroPub, ROAD.   
 5. Dorosh N.I., Horobets I. V. (2019). Organization and Standardization of Sustainability Reporting. Scientific Bulletin of National Academy of Statistics, Accounting and Audit – Naukovyy visnuk Natsionalnoi academiyi statystyky, obliku ta audytu, 1– 2, 40 – 51[in Inglish].  (Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту/ Щоквартальний збірник наукових праць. № 1–2. 2019. С. 40 – 51).
 6. Дорош Н.І., Лясківська Г.В. Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів. Молодий вчений. Науковий журнал. № 2 (66). Лютий 2019. С. 606 – 610.
 7. Дорош Н.І, Чечуй А.В. Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. Облік і фінанси. Accounting and Finance. № 1(83)’ 2019. С. 11 – 19.
 8. Dorosh N.I., Kuzminska A.E. The role of internal audit in enterprise import operations risk management. East  European  Science  Journal. №12 (40). 2018. part 3. p. 28 – 34.
 9. Н.І. Дорош, О.О. Бондаренко. Теоретико – методичні основи обліку виробничих витрат підприємства. Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно–аналітичний журнал. № 2/1. 2018. С. 54 –59.
 10. Дорош Н.І., Лю Дж. Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства. Молодий вчений. Науковий журнал. №2 (54). Лютий 2018. С. 700 – 703.
 11. Дорош Н.І., Котенко О.Ю. Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. Том №22. 2018. С. 921 – 926.
 12. Дорош Н.І., Фесай М.О. Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю на підприємстві. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щоквартальний збірник наукових праць. № 1–2. 2018. С. 68 – 77.
 13. Дорош Н.І., Лясківська Г.В. Внутрішній аудит витрат на виробництво. Молодий вчений. Науковий журнал. № 3 (55). Березень 2018. С. 346 – 350.
 14. Дорош Н.І. Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 5 (194). 2017. С. 13 – 21.
 15. Дорош Н.І. Оцінювання ризиків при проведенні аудиту. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щоквартальний збірник наукових праць. № 4, 2017. С. 40 – 47.
 16. Дорош Н.І., Мартинюк М.А. Взаємозв’язок предмета та об’єктів обліку та аудиту. Економіка та суспільство. Мукачівський державний університет. Випуск 10, 2017. С. 730 – 734. IndexCopernicus (IC), Електронне наукове фахове видання .
 17. Dorosh N.I. Formation of public oversight in Ukraine in term of European integration processes. Scientific journal “Economics and finance”. Topical issues of contemporary science: Collection of  scientific  articles.  C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. P. 106 – 112.  List of journals indexed: Российский индекс научного цитирования – Science Index; Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH); THOMSON REUTERS . 
 18. Дорош Н.І. Організація системи суспільного нагляду в Україні: вплив євроінтеграції навітчизняний аудит. Аудитор України. Офіційне фахове видання Аудиторської палати України. № 11 (252), 2016. С. 16 – 21.
 19. Н.І. Дорош, Д.К. Маліновська.  Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади.  Агросвіт.  Науково-практичний журнал. № 22, 2016.  С. 8 – 13. Index Copernicus (IC), SIS, Google Scholar