Про вчену раду

Вчена рада економічного факультету є колегіальним органом управління факультету. Склад вченої ради економічного факультету затверджений розпорядженням декана факультету № 040/116 від 23 червня 2020 р. строком на п’ять років.

Головою вченої ради є декан економічного факультету, д.е.н., заслужений економіст України Ігнатюк Анжела Іванівна.

До складу вченої ради економічного факультету входять:

 • декан економічного факультету та його заступники;
 • завідувачі кафедр;
 • голова первинної профспілкової організації факультету;
 • голова Ради ветеранів війни і праці факультету;
 • виборні представники, які представляють науково-педагогічних, наукових та інших працівників факультету;
 • виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів;
 • керівники виборних органів первинної профспілкової організації студентів та органів студентського самоврядування.

До компетенції вченої радиекономічного факультету належать:

 • визначення напрямів навчально-методичної, наукової та виховної роботи на факультеті;
 • обрання на посаду декана факультету, завідувачів, професорів, доцентів та асистентів кафедр;
 • надання рекомендацій Вченій раді Університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів підготовки фахівців;
 • вирішення питань щодо організації навчальної, наукової та виховної роботи на факультеті, а також напрямів міжнародного співробітництва;
 • затвердження тем наукових досліджень та звітів про їх виконання;
 • затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних планів аспірантів і докторантів;
 • атестація аспірантів і докторантів;
 • призначення рецензентів та визначення профільних кафедр для проведення попередньої експертизи дисертацій;
 • вирішення інших питань відповідно до повноважень вченої ради факультету.

Кількісний та якісний склад вченої ради економічного факультету затверджений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (від 1 липня 2014 року № 1556-VII, із змінами та доповненнями) та Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (від 22 лютого 2017 року № 280, нова редакція).

Корисні посилання:

Закон України «Про вищу освіту»

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Етичний кодекс університетської спільноти

Стратегічний план розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-2025 років