Головна / Інформація до відома студентів, Новини факультету / До Днів науки про наукову роботу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До Днів науки про наукову роботу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Колектив економічного факультету працює над розв’язанням багатьох економічних проблем актуальних в Україні за такими напрямами: розробка інноваційно-підприємницьких моделей сучасних університетів, дослідження інноваційних механізмів активізації розвитку науково-технічної діяльності, інноваційний розвитку менеджменту в умовах інформаційного суспільства, національна економічна безпека, концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії, тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору, стратегії міжнародного співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної інтеграції, розвиток екологічного підприємництва, соціоекономічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції, стратегія реалізації МСФЗ, Європейський вектор розвитку страхового ринку України, фінансове забезпечення стійкості державних фінансів в Україні та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі, методологічні засади статистичного оцінювання соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції.

Започатковано новий напрям – біометрична статистика, який очолює д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та демографії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ковтун Наталія Василівна.

Економічний факультет має потужний науковий потенціал. За останні 5 років науковцями факультету написано 240 монографій та більше 2500 наукових статей, з них у міжнародних науко-метричних базах Scopus та Web of Science – 163, опубліковано 41 підручник та 150 навчальних посібників.

Досягнення факультету визнані науковою громадськістю. На факультеті працюють лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, стипендіати та переможці наукових конкурсів для молодих вчених Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України та Київської міської державної адміністрації.

На економічному факультеті діють три спеціалізовані вчені ради, на яких відбуваються захисти на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за шістьма науковими спеціальностями. За останні п’ять років на факультеті захищено 92 дисертації, з них 25 докторських та 67 кандидатських. Всі кафедри факультету здійснюють підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. За останні п’ять років 20 співробітників факультету захистили кандидатські дисертації та 20 співробітників – докторські. Протягом 2020-2021рр. успішно захищено 8 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

Результати наукових досліджень широко впроваджуються у навчальний процес у вигляді нових навчальних курсів, спецкурсів з актуальних економічних проблем, знаходять своє віддзеркалення в підручниках та навчальних посібниках, доповідаються на науково-практичних конференціях, семінарах, широко впроваджуються у виробництво, публікуються у науковому виданні «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», який входить до багатьох міжнародних науково-метричних баз. На базі економічного факультету регулярно проводяться всеукраїнські науково-практичні та міжнародні конференції й форуми, всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт, симпозіуми.

Студенти факультету беруть активну участь у роботі студентських наукових гуртків, стають переможцями Всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад. Протягом останніх п’яти років 120 студентів факультету стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з різних спеціальностей.

 

Ми пишаємося своїми вченими-дослідниками, колективами науковців і науковими школами та вітаємо всіх

із 77 річницею нашого факультету!

Щиро бажаємо творчих успіхів та нових досягнень

на науковій ниві.

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кафедра економіки підприємства
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва
Кафедра іноземних мов
Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Кафедра міжнародної економіки і маркетингу
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра статистики та демографії
Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Кафедра фінансів