Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Екологічного Менеджменту та Підприємництва, Новини факультету / До днів науки про наукову роботу кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

До днів науки про наукову роботу кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва створена на економічному факультеті у 2009 р. за ініціативи тогочасних: віце-президента НАН України, академіка НАН України В.М. Геєця, засновника Школи бізнесу та інформаційних технологій (ВіТS) – лауреата “International Universities”, м. Ізерлон, Німеччина, доктора, члена Європейської академії наук і мистецтв, Почесного професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дитріха Вальтера,  декана економічного факультету, професора В.Д. Базилевича. Це – перша в Україні кафедра зі статусом українсько-німецької, яка створена з метою підготовки студентів економіко-екологічного профілю.

Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор, Почесний професор Карагандинського економічного університету (Казахстан), керівник Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Галина Іванівна Купалова. Професор Купалова Г.І. є автором понад 280 наукових праць(з них 13 у наукових журналах, які індексуються  в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science), присвячених проблемам екологічної економіки, екологічного менеджменту, підприємництва, логістики, економіки та організації торгівлі,соціальної політики.  Професор Купалова Г.І. є  заступником голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, членом ученої ради економічного факультету, членом редколегій наукових фахових журналів, науковим консультантом Світового банку з питань соціально-економічної політики.

Викладачі кафедри -15 осіб, в т. ч. 5 д.е.н. (з них 3 професори), 10 к.е.н. (у т.ч. 8 доцентів) нагороджені Медаллю «За сприяння Збройним Силам України», Медаллю «Срібна зірка», Почесним знаком «Відмінник освіти України», є лауреатами  міжнародної премії «Молодий вчений в сфері зеленої економіки», премії Президента України для молодих вчених, премії імені Тараса Шевченка,  премій Академії педагогічних наук України за кращі підручники з еколого-економічної тематики та ін. Пройшли численні науково-педагогічні стажування в Україні і за кордоном.

Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Викладачі, аспіранти та студенти долучені до виконання науково-дослідної теми «Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного підприємництва, торгівлі та логістики в Україні»,  «Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору». Виступають  співвиконавцями (проф. Купалова Г.І.) науково-дослідних тем «Теоретичні основи оцінки технології вирощування та переробки біоенергетичних культур в Україні» (01.2016-12.2018); та  «Надати економічну оцінку ефективності функціонування молочних кооперативів в Івано-Франківській області»Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН(01.2019 – 12.2020). У 2019 р. започатковано і успішно реалізуєтьсяспільно з Українським науково-технологічним центром(УНТЦ) міждисциплінарний науково-навчальний проект «Економічна безпека підприємництва», до якого залучені аспіранти, іноземні викладачі, науковці.

Представники кафедри (проф. Купалова Г.І.) брали участь у складі: Міжвідомчої робочої групи Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) з підготовки проекту Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки; Експертної групи із підготовки пропозицій щодо визначення нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку на 2021-2030 рр.; Науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Здійснюється підготовка аспірантів, які досліджують проблеми у сфері підприємництва торгівлі, логістики. На кафедрі підготовлено 14 кандидатів економічних наук по тематиці «зеленої» економіки, економіки підприємства, підприємництва, з них 1 – з Республіки Каахстан. Науковий керівник, проф. Купалова Г.І. є зарубіжним науковим консультантом 4 докторантів PhD з Карагандинського економічного університету, Казахстан (2018-2020 рр. Студенти кафедри і студентські команди здобули численні перемогу у міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових робіт (15 лауреатів, з них 14 першого і 1-другого ступенів).

Кафедра провела 12 міжнародних науково-практичних конференцій,     міжнародний симпозіум, 2 конкурси наукових робіт школярів по еколого-економічній тематиці.  За підтримки міжнародних і громадських організацій проводяться Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні» та Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Зелений бізнес – життя в ім’я майбутнього» (щорічно). Визначними науковими подіями стали Міжнародна науково-практична конференція з питань запобігання  кліматичним змінам «Клімат і місто» (на прикладі м. Києва), написання монографії «Зміна клімату м. Києва: проблеми та шляхи їх запобігання» і розробка Посібника для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату, а також проведення навчання депутатів.

Викладачами підготовлено та опубліковано ряд монографій, наукових статей, тез, які присвячені актуальним соціально-економічним та екологічним проблемам, зокрема: Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський /В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартманн, В.Нойманн та ін. — К.: Знання, 2010;  Глоссарий зеленого бизнеса: украинско-казахско-немецко-русско-английский /В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Б. Айматамбетов, В. Хартманн [и др.]. – Караганда: Форма плюс, 2011; Dietrich Walther. Green Business – das Milliardengeschäft! Gabler I GWV Fachverlage GmbH, Wіesbaden, 2009; Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г., Купалова Г.И.,  Сраилова Г.Н., Гончаренко Н.В. Экологический аудит. – Караганда: КЭУ, 2017. –319 с.; Купалова Г.І., Хрутьба Ю.С. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств: моногр. Київ: Компринт, 2019. 143 с.; Бердар М.М.  Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 340 с.;Бутенко Н. В. Розвиток партнерства в національній економіці: монографія [Текст] / Н. В. Бутенко; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Київ: Вид-во ІЕП НАН України, 2015. – 358 с.; Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована  Т.О. Основи «зеленої» економіки: навчальний посібник / Л.П. Гацька, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Т.О. Мурована – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.; Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Інтернет-просування органічної сільськогосподарської продукції. Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ, 2020. С. 440-451; Mazur I., Gura V. Entrepreneurial culture as a background for the SMEs development: monograph // Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. –  Р. 103-116 та інші.

Викладачі кафедри мають  свідоцтвапро реєстрацію авторських прав на твори.

За допомогою німецьких партнерів, спонсорів створена сучасна навчальна матеріально-технічна база – Комп’ютерний центр та спеціалізована Лабораторія товарознавчої експертизи. Успішно працює створений кафедрою за підтримки економічного факультету Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури. Він відіграє важливу роль у проведенні навчання, наукових досліджень, поширенні і впровадженні передових знань, наукових досягнень, підприємницьких здобутків економічного та екологічного спрямувань. На базі Центру проводяться такі основні заходи і надаються послуги:

  • курси SAP «TERP 10SAP ERP – Інтеграція бізнес-процесів»;
  • спеціалізовані курси “1С: Бухгалтерія 8.2 для України;
  • сертифікаційні курси «Основи фундаментального та технічного аналізу ринків цінних паперів і валют з використанням сучасних комп’ютерних інформаційних систем»;
  • сертифікатна програма «Товарознавство, експертиза ювелірних виробів та захист прав споживачів»;
  • наукові дослідження міжфакультетських творчих колективів;
  • стажування магістрів і викладачів, консалтингове керівництво докторантів Карагандинського економічного університету (РК Казахстан) викладачами економічного факультету в рамках підготовки дисертацій на здобуття доктора PhD;
  • щорічна Міжнародна конференція молодих учених «Зелений бізнес-життя заради майбутнього»,
  • конкурс творчих робіт учнів м. Києва та Київської області «Молодь Київщини за зелену економіку».

Всього Центром було надано послуг і залучено коштів іноземних та вітчизняних партнерів і спонсорів на суму понад мільйон гривень, підготовлено 162 особи, у т.ч. у 2019 р. – 200,9 тис. грн., пройшли підготовку 20 слухачів.

На кафедрі функціонує студентський гурток з проблем «зеленого» менеджменту та бізнесу. Організоване стажування іноземних студентів з економіко- екологічного напряму, зокрема з Німеччини. Студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт: у Державному університеті «Житомирська політехніка» (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво»); в Одеському національному політехнічному університеті (Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»); у  Запорізькому національному університеті (Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту). Крім того, студенти задіяні у бізнес-освітній програмі молодих підприємців, конкурсах асоціації  “Norsk Ukrainsk Handelskammer/Norwegian Ukrainian Chamber of Commerce”  (NUCC), протягом року.

Викладачі кафедри отримують іноземні гранти на проведення науково-дослідних робіт, викладання еколого-економічних дисциплін. Завідувач кафедри професор Купалова Г.І. на грантовій основі (Гранти Міністерства освіти Республіки Казахстан)  читала          лекції для магістрів Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова, Карагандинського економічного університету, (2011-2013, 2015, 2018 рр.). Здобула грант Жешувського технічного університету імені Ігнатія Лукашевича (Польща) на читання лекцій для бакалаврів і магістрів (2014 р.). Сагайдак Ю.А., к.е.н., доц. працювала за грантом Представництва ООН в Україні в рамках проекту «Початкова реалізація прискореного вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеців у регіоні країн з перехідною економікою» щодо розробки та затвердження офіційної стратегії та плану дій виведення з обігу гідрохлорфторвуглеців, доопрацювання законопроекту «Про охорону озонового шару».

Професор Купалова Г.І. є  лауреатом  Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Модернізація національної економіки на принципах сталого розвитку». За наукові розробки з обліку та аналізу біологічних активів к.е.н., доц. Гончаренко Н.В. нагороджена  грамотою Національної академії наук України. К.е.н., доц. Мурована Т.О. отримала Премію Президента України для молодих вчених (Свідоцтво № 1160 від 2018 р., видано відповідно до Указу Президента України № 419/2018 від 07.12.2018 р.). К.е.н., доц. Гура В.Л. є докторантом Інституту Доктора Яна-Урбана Сандала з грудня 2015 р. та проводить дослідження з тематики соціального підприємництва.

Викладачі кафедри (доц. Гацька Л.П., доц. Харченко Т.Б., доц. Сагайдак Ю.А., доц. Гончаренко Н.В. та доц. Мурована Т.О.) мають міжнародні сертифікати за результатами проходження міжнародних сертифікаційних курсів SAP TERP 10 «Інтеграція бізнес-процесів», що дозволяє їм викладати дисципліни з використанням сучасних інформаційних систем. Викладачі кафедри (поф. Купалова Г.І., доц. Гончаренко Н.В., доц. Гацька Л.П.) мають також сертифікати за результатами проходження курсів 1-С «Управління промисловим підприємством», що дозволяє їм використовувати сучасне програмне забезпечення при викладанні курсів «Екологічний менеджмент», «Стратегія зеленого розвитку підприємства»; Викладач кафедри доц. Мурована Т.О.  є дійсним членом Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), що дає можливість кваліфіковано викладати курси «Екологічний облік», «Екологічний аудит».

У 2014 р. кафедрою організовано на економічному факультеті Школу Соціального підприємця IBS (Social Entrepreneur School IBS). Це спільний проект Університету (Угода про співпрацю від 2015 року) з Інститутом Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).

Разом з Українським науково-технологічним центром (УНТЦ) у березні 2019 року створено міжнародний проект «Міждисциплінарна магістерська програма «Економічна безпека підприємництва».

Для якісної та професійної підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», набуття ними спеціальних компетентностей щодо вміння здійснювати характеристику та оцінювання товарів здійснюється проведення лабораторних та практичних робіт під час викладання навчальних дисциплін для бакалаврів та магістрів: «Товарознавство», «Експертиза товарів, послуг та захист прав споживачів», «Міжнародне технічне регулювання» «Технічне регулювання».

Крім цього, з метою розвитку та поглиблення економічних взаємовідносин, підприємництва, розробки та реалізації спільних бізнес-проектів, сприяння розвитку науки, освіти, зокрема, розширення можливості отримання економіко-екологічної освіти на кафедрі активно працюють лабораторія  товарознавчої експертизи, компютерний центр.

На базі створеного кафедрою Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури проводяться платні навчання слухачів за 2-ма Сертифікатними програмами «Товарознавство, експертиза ювелірних виробів» та «Захист прав споживачів». Слухачами та замовниками цієї програми є студенти університету, приватні підприємці ювелірного бізнесу, потужні промислові ювелірні компанії України («Золотий вік», м. Запоріжжя) тощо.

Встановлені  творчі зв’язки кафедри зі Школою бізнесу та інформаційних технологій (ВіТS) – лауреатом «International Universities», м. Ізерлон (Німеччина). Започатковано проведення  спільних навчальних та наукових заходів (симпозіуми, конференції) та обмін студентами. Кафедра активно співпрацює з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Міжнародним літнім університетом з охорони довкілля в м. Дессау-Рослау (Німеччина), розширяє сферу наукових досліджень в рамках співробітництва з вітчизняними та зарубіжними науковцями, поглиблює зв’язки з Магдебургським університетом прикладних наук (Німеччина), Технічним університетом м. Дортмунд (Німеччина), Технічним університетом м. Кайзерслаутерн (Німеччина), Інститутом енергетичних технологій (Німеччина) та Центрально-німецькою мережею для інноваційних екологічних технологій, м. Біттерфельд (Німеччина); Організацією з міжнародного співробітництва (GIZ) (Німеччина) в межах Програми підтримки зеленої модернізації економіки України, компанією «Siemens».