Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки, Новини факультету / До днів науки про наукову роботу кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

До днів науки про наукову роботу кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Кафедра є потужним науковим колективому структурі економічного факультету та університету.Колектив кафедри налічує 24особи професорсько-викладацького складу, серед яких – 10 докторів економічних наук, 8 професорів, 11 кандидатів економічних наук, з них – 8 доцентів, 5 асистентів. На кафедрі працюють:

 • 6 лауреатів Державної премії в галузі науки і технікиУкраїни,
 • 1 Лауреат Державної премії України в галузіосвіти,
 • 3 лауреати премії НАН України імені М.І.Туган-Барановського.

Кафедра постійно працює над активним впровадженням у навчальний процес новітніх наукових досягненьу галузі економічної теорії, макро і мікроекономіки та інших провідних напрямів сучасної фундаментальної економічної науки. Викладання економічнихдисциплін здійснюється з врахуванням кращого сучасного вітчизняного  та зарубіжного досвіду. Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженні таких науковихнапрямів:

 • економіко-філософська проблематика, еволюція економіко-філософської наукової думки; методологія економіко-теоретичних та історико-економічних досліджень, парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІст.;
 • трансформація сучасних економічних систем в умовах глобалізації; теоретико-методологічні проблеми макро- та мікроекономіки,економіка державного сектора та економічної політики;
 • теорія галузевих ринків, страхового ринку, ринку інтелектуальної власності; міжурядові фінансові відносини; економіка добробуту та людського розвитку;
 • інвестиційно-інноваційний розвитокекономіки України; теорія інформаційної та сервісної економіки;
 • історико-економічні дослідження; методологія інституційно-еволюційної економічної теорії тощо.

За результатами наукових  дослідженьвикладачів кафедри у 2008–2018 рр. було опубліковано

 • 75 індивідуальних та колективних монографій, 1050 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі понад
 • 140 публікацій у зарубіжних виданнях та
 • понад 200 публікаційу виданнях, включенихдо міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library), Google Scholar, Ulrich’sPeriodicals Directory, RePEc, CEEOL, EBSCO Publishing тощо.

Свідченням того, що  на всіх етапах своєї історії кафедра була і лишається потужним осередком фундаментальних економічних досліджень, є формування та розвиток у її складі визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл:

У 2019 р. кафедра долучилась до співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівліна основі реалізації Меморандуму про співробітництво за проектом “Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього”, основним завданням якого є створення платформи для взаємодії між Міністерством та провідними університетами України для розвитку наукової роботи у сфері економіки та державних фінансів, створення кадрового резерву Міністерства, а також надання можливостей для здобуття досвіду студентами.

На сьогодні кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки забезпечує підготовку фахівців за 5 освітніми програмами:

 • Економіка та економічна політика, ОС «Бакалавр», денна форма навчання;
 • Економіка / Economics (мова навчання англійська), ОС «Бакалавр», денна форма навчання;
 • Економіка та економічна політика, ОС «Магістр», денна форма навчання;
 • Економіка та право, ОС «Магістр», денна форма навчання;
 • Економіка та право, ОС «Магістр», заочна форма навчання;
 • Економіка та політика / Economics and Politics (мова навчання англійська), ОС «Магістр», денна форма навчання

З метою інтеграції до європейського економічного простору частина дисциплін викладається англійською мовою, зокрематакі як«Economics»,«Microeconomics», «Macroeconomics»,«Economic History», «New Political Economy»,«History of Economic Thought», «Microeconomic Principles and Problems», «Macroeconomic Policy», «Advanced Microeconomics», «Advanced Macroeconomics»,«Behavioral Economics»,«Economics of Intellectual Property», «Commercialization of Intellectual Property Rights: Financial and Economic Mechanism», «Globalization and International Financial System» та інші.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації: аспірантів, з 2016 р. – докторів філософії (PhD програма) та докторантів зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Сьогодні на кафедрі навчається 9 аспірантів, з них 5 – денної форми навчання.

Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні численних наукових заходів: міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, наукових Круглих столів, зокрема в останні роки проведені:

 • Міжнароднінауково-практичні конференції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.” (2012 р.; 2015 р.; 2017 р.);
 • НауковийКруглий стіл “Парадигмальні праці в сучасному дискурсі економічної науки”:до240-річчя“Добробутунацій”А.Смітата80-річчя“Загальної теорії” Дж.М. Кейнса” (2016);
 • “Наукові читання до 90-річного ювілею академіка А.А. Чухна”(2016);
 • НауковийКруглийстіл “Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації”(2017);
 • Наукова конференція до 70-річного ювілею члена-кореспондента НАН України,професора В.Д. Базилевича(2019);
 • Кафедральна дослідницькасекція “Парадигмальні зрушення векономічній  теорії  ХХІ ст.” Міжнародного форуму EFBM’2019(2019).

Колектив кафедри володіє високим рівнем фахової підготовки та постійно працює над його підвищенням. Неодноразове проходження викладачами стажувань за кордоному Туреччині(Університет м. Кірклареллі), Чехії (Празький інститут підвищеннякваліфікації, м. Прага; УніверситетМенделя та Технічний університет м. Брно), Словаччині (Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице), Болгарії (Варненський економічний університет,м. Варна), Білорусії (Науково-дослідницький економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь), а також  інших провідних освітніх та науковихцентрах забезпечує можливість ефективного впровадження наукових розробок та інноваційних освітніх технологій у навчальний процес.