Головна / Інформація до відома студентів, Кафедра Економіки Підприємства, Новини факультету / До днів науки про наукову роботу кафедри економіки підприємства

До днів науки про наукову роботу кафедри економіки підприємства

Основними напрямками наукових досліджень кафедри економіки підприємства є: теорія сучасного управління підприємством, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства, розвиток проектів соціального інвестування українських підприємств, проблеми внутрішньокорпоративного управління та корпоративна культура, ефективність діяльності підприємств.

З метою поглиблення міжнародних зв’язків, розвитку та реалізації наукового потенціалу співробітників кафедри і факультету, починаючи з 2000 року кафедрою було започатковано проведення міжнародних науково–практичних конференцій з актуальних проблем розвитку підприємництва «Конкурентоспроможність національної економіки». Ппровідні науковці України та інших країн (Велика Британія, Німеччина, Польща, Румунія, Грузія, Латвія, Литва, Туреччина, Білорусь, Казахстан, ОАЕ та ін.) щорічно беруть участь в обговорення питань підвищення конкурентоспроможності країни, розглядаючи різні аспекти цієї проблеми.

Матеріали конференцій впроваджуються у діяльність Інституту конкурентного суспільства та Українського союзу промисловців і підприємців. За результатами роботи конференції видається фаховий збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Теоретичні та прикладні питання економіки» за редакцією професорів Єханурова Ю.І. та Филюк Г.М.

За участю працівників кафедри економіки підприємства організовано роботу відповідних секцій на щорічних Міжнародних науково–практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна».

У 2019 р. кафедрою було організовано роботу секції «Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств» (23 травня 2019 року) в рамках Міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» (EFBM’2019), що проходив 21-24 травня 2019 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2019 р. з метою обговорення та виявлення можливостей підготовки фахівців у сфері економіки за дуальною формою здобуття освіти 8 жовтня 2019 кафедрою економіки підприємства разом із Державною службою зайнятості України, Українським союзом промисловців і підприємців, Спілкою малих, середніх і приватизованих підприємств, Українсько. асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), Регіональним представництвом в Україні та Білорусі Фонду Фрідріха Еберта, представниками міжнародних та українських компаній організовано круглий стіл.

У 2017 р. під час ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) кафедрою було проведено круглий стіл для викладачів, членів журі, членів оргкомітету та супроводжуючих осіб «Інноваційні методи викладання».

Протягом 2006-2010 рр. з участю викладачів кафедри виконувалася науково-дослідна робота в межах комплексної теми «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя». У 2007-2010 рр. кафедрою виконувалися також договірні науково-дослідні роботи: «Дослідження фінансово-економічних аспектів розвитку ринку нерухомості та формування заходів економічної політики» згідно з договором із Міністерством освіти і науки України; «Дослідження методів фінансування нерухомості в економіці України» згідно з договорами із Міністерством освіти і науки України та Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації. У 2011-2016 рр. за участю викладачів та науковців кафедри виконувалася науково-дослідна робота в межах держбюджетної науково-дослідної теми «Модернізація економіки України на засадах сталого економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики». З 2016 р. практична реалізація наукових досліджень кафедри проводиться в межах розробки комплексної держбюджетної теми НДР № 16 БФ 040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя», науковий керівник теми – проф. Осецький В.Л., а також наукової теми кафедри 16 КФ 040-09 «Соціоекономічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції», науковий керівник – проф. Филюк Г.М. Крім того, всі викладачі кафедри ведуть наукові дослідження за індивідуальною тематикою. Отримані результати наукових досліджень використовуються в практиці, про що свідчать довідки міністерств, відомств та окремих підприємств України.

В аспірантурі та докторантурі кафедрою підготовлено більше 30 докторів наук і понад 200 кандидатів наук. Результати науково-дослідної та навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри відображаються в публікаціях. За результатами наукової роботи кафедри у 2013–2019 рр. опубліковано: 391 наукову статтю, 28 монографій, 23 навчальних посібники та підручники, 235 статей було опубліковано в українських виданнях, з них 124 у виданнях, зареєстрованих у міжнародних базах даних, 194 – у фахових виданнях. У 2013-2019 рр. членами кафедри було опубліковано 110 статей в закордонних виданнях, у т.ч. 57 статтей у міжнародних виданнях, зареєстрованих у міжнародних базах даних, таких як Scopus, WebofScience, Copernicusта інших.

Викладачі, докторанти та аспіранти кафедри активно беруть участь як в українських, так і міжнародних наукових, науково-практичних та науково-методичних конференціях (Великій Британії, Іспанії, Литві, Латвії, Польщі, Румунії, Чехії, Хорватії, Ізраїлі, Туреччині, Грузії, Азербайджані, ОАЕ та інших країнах) та публікують свої наукові роботи за кордоном, що свідчить про високий теоретичний рівень наукових доробок членів кафедри економіки підприємства.

Професорсько-викладацький склад кафедри на регулярній основі підвищує свою професійну кваліфікацію, про це свідчать численні тренінги, стажування членів кафедри на українських та міжнародних підприємствах, а також участь у наукових стажуваннях та проектах закордоном (США, Італія, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Болгарія, Грузія, Азербайджан), у тому числі  у провідних університетах країн Європейського Союзу.

На кафедрі економіки підприємства на постійних засадах проводиться робота по залученню студентів до наукової діяльності. На кафедрі активно працюють три наукові гуртки:

  1. Актуальні проблеми економіки праці та управління персоналом.
  2. Економічна політика держави та її вплив на діяльність підприємства.
  3. Корпоративне управління та соціальна відповідальність бізнесу.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує ґрунтовну підготовку студентів до олімпіад та наукове керівництво студентськими конкурсними роботами, про що свідчить значна кількість відзнак і призових місць студентів за участь у олімпіадах та конкурсах. За 2013-2019 рр. 13 студентів кафедри стали призерами і одержали нагороди за результатами ІІ-го етапу Всеукраїнських олімпіад, 30 студентів – переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 6 – переможцями міжнародних конкурсів студентських НДР. Студентами надруковано 81 тез доповідей на конференціях, 31 стаття, в т.ч. у фахових наукових виданнях 15 статей.

У 2017-2019 рр. згідно з наказами Міністерства освіти і науки України на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка кафедрою економіки підприємства було організовано проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)».