Дні науки на Економічному

Економічний факультет і на карантині продовжує працювати на повну потужність!
На цей раз раді повідомити вам про цикл відеоконференцій, на яких провідні викладачі нашого факультету поділяться із нами своїми успіхами в наукових дослідженнях, що вже опубліковані в періодичних виданнях основних наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Приєднуйтеся до Zoom-конференцій за qr-кодами в зазначений час та день та отримайте чергову порцію сучасної наукової інформації!

До днів науки про наукову роботу економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співробітники економічного факультету працюють над науковим забезпеченням розв’язання багатьох актуальних в Україні економічних проблем за такими напрямами: розробка інноваційно-підприємницьких моделей сучасних університетів, дослідження інноваційних механізмів активізації розвитку науково-технічної діяльності, інноваційний розвитку менеджменту в умовах інформаційного суспільства, національна економічна безпека, концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії, тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору, стратегії міжнародного співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної інтеграції, розвиток екологічного підприємництва, соціо-економічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції, стратегія реалізації МСФЗ, Європейський вектор розвитку страхового ринку України, фінансове забезпечення стійкості державних фінансів в Україні та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі, Методологічні засади статистичного оцінювання соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції.

Економічний факультет має потужний науковий потенціал. За останні 5 років науковцями факультету написано 236 монографійта більше 2700 наукових статей, з них у міжнародних науко-метричних базах Scopusта WebofScience– 223, опубліковано 43 підручникита 146 навчальних посібників.

Досягнення факультету визнані науковою громадськістю. За підручник «Історія економічних учень» д.е.н., професору Базилевичу В.Д. та колективу авторів присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки, на факультеті працюють стипендіати та переможці наукових конкурсів для молодих вчених Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України та Київської міської державної адміністрації.

На економічному факультеті діють три спеціалізовані вчені ради. На цих радах відбуваються захисти на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за 6-ма науковими спеціальностями. За останні 5 років на факультеті захищено 94 дисертації, з них 18 докторських та 76 кандидатських. Всі кафедри факультету здійснюють підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За останні п‘ять років 23 співробітники факультету захистили кандидатські та 15 співробітників – докторські дисертації.

Результати наукових досліджень широко впроваджуються у навчальний процес у вигляді нових навчальних курсів, спецкурсів з актуальних економічних проблем, знаходять своє віддзеркалення в підручниках та навчальних посібниках, доповідаються на науково-практичних конференціях, семінарах, широко впроваджуються у виробництво, публікуються у науковому виданні «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», який входить до багатьох міжнародних науково-метричних баз.

На базі та за ініціативою економічного факультету регулярно проводяться міжнародні форуми, міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, студентські олімпіади, симпозіуми.

Студенти факультету беруть активну участь в роботі студентських наукових гуртків, стають переможцями Всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад. Протягом останніх 5 років 180 студентів факультету стали переможцями у ІІ етапі Всеукраїнських студентських конкурсів та олімпіад з різних спеціальностей.