Головна / Кафедра Економічної Теорії, Макро- і Мікроекономіки, Новини факультету / Дослідницька секція: Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття 22 травня 2019 року

Дослідницька секція: Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття 22 травня 2019 року

З вітальним словом до учасників секції звернувся д.е.н., професор В.Д. Базилевич, окресливши її тематичну спрямованість та визначивши основні дослідні завдання.

Панельна дискусія: Методологія сучасних економіко-теоретичних досліджень

Змістовним наповненням даної панельної дискусії стало обговорення найбільш актуальних і значущих проблем методології сучасних економічних досліджень. У своїх виступах спікери зосередили увагу присутніх на розкритті таких фундаментальних, проте недостатньо розроблених концептуально-методологічних проблем, як: методологічні трансформації сучасних соціально-економічних досліджень, синтагматична революція та цілісна істина, логічні передумови економічної теорії. Зокрема було розкрито, яксучасні соціально-економічні перетворення при переході від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки, що має принципово інші закономірності функціонування, приводять до трансформації не тільки змістовного наповнення усієї системи базових категорій, таких як власність, праця і розподіл результатів виробництва, але й методології їх дослідження. У ході дискусії були порушені фундаментальні питання про значущість ролі істини у сучасній науці, про різні види істинного економічного знання, про поліструктурний зміст наукової істини, її цілісність та інтегральність, про відношення знання до результатів його практичного застосування. У контексті історичного та сучасного наукових дискурсів було також розкрито зміст, принципи та структуру наукової логіки, її роль як мови економічної науки, висвітлено плюралістичні трактування логічних передумов економічної теорії, які знаходять подальшу конкретизацію у вимірах економічної онтології та епістемології.

Панельна дискусія: Інформаційно-цифрова економіка: виклики та можливості

Під час панельної дискусії спікери розкрили широке коло науково-практичних проблем становлення і розвитку інформаційно-цифрової економіки, а саме: формування «смарт» спеціалізації університетів в умовах сучасної інформаційної економіки, важливість орієнтації навчального процесу на підготовку фахівців-економістів у форматі «смарт»  спеціалізації, націленості на інноваційне майбутнє. Учасниками дискусії було доведено, що базовою сферою сучасного виробництва є генерування інформаційного продукту, піддано аналізу інформаційні чинники розвитку економічної системи у цифрову епоху, зокрема такі явища як «Інтернет речей», хмарні технології, багатосторонні платформи тощо. Учасники панелі дійшли висновку, що постмодерністська економічна парадигма епохи інформаційного суспільства дозволить знайти адекватні відповіді на глобальні виклики та вибудувати втрачені орієнтири нової модернізації суспільного розвитку.

Панельна дискусія: Фірми, ринки та національні економіки у глобальному просторі

Спікери даної панелі обговорили низку проблемних питань щодо змістовного наповнення та інструментів внутрішньої та зовнішньої економічної політики України, шляхів забезпечення економічної стабільності та зростання економіки країни, напрямів удосконалення практики господарювання та покращення інноваційно-інвестиційного бізнес-середовища в умовах глобальних викликів сучасного економічного розвитку. Виступаючі виокремили такі пріоритети економічної політики України в умовах глобалізаційних кризових явищ: подолання структурної ригідності; подолання кризи ідентичності, пов’язаної зі зміною місця людини у виробничому процесі внаслідок 4-ї промислової революції; досягнення іклюзивності економічної політики на засадах залучення до її формування і контролю, як громадськості, так і інтегрованої бізнесової спільноти. В обговоренні взяли участь провідні представники вітчизняної академічної науки, освітньої сфери, державних регуляторних органів.