Головна / Інше / Науково-дослідна практика

Науково-дослідна практика

Обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття освітнього ступеня «Магістра» є науково-дослідна практика (6 кредитів). Метою науково-дослідної практики є отримання студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері економічних відносин, здійснення дослідження, підбір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної магістерської роботи, формуваннявміньінавичокопрацюваннянауковихтаінформаційнихджерел.

Основними завданнями науково-дослідної практики є:

  • вивчення теоретичних джерел відповідно до наукової проблеми дослідження кваліфікаційної роботи магістра;
  • визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземнійлітературі;
  • визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;
  • оволодіння методиками обробки та аналізу статистичнихданих та застосування їх для проведення дослідження відповідно до теми кваліфікаційної роботи магістра;
  • проведення розрахунків із застосування обраних дослідницьких методик щодо предмету дослідження та узагальнення їх результатів;
  • оформлення отриманих результатів у відповідних розділах та підрозділах дипломної роботи відповідно до їїплану;
  • апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо.

Об’єктами науково-дослідної практики студентів ОС «Магістр» ОП «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» є кафедра міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, державні установи (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Національний банк України), науково-дослідницькі установи НАН України (Інститут демографії  та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України), представництва міжнародних організацій (Представництво Міжнародної організації праці, ПРООН), провідні вітчизняні підприємства, підрозділи міжнародних компаній.

Зміст науково-дослідної практики визначений «Положенням про проведення науково-дослідної практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженим Вченою Радою економічного факультету 30 жовтня 2012 р., протокол № 3 та Робочими програмами науково-дослідної практики, затверджених кафедрою міжнародної економіки та маркетингу 30 травня 2019 р., протокол № 13.