СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю № 051 «Економіка»

галузі знань № 05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Семестр Методичне забезпечення
1 2 3 4 5
1.     Обов’язкові навчальні дисципліни (компоненти ОП)
1.1 Прикладна економетрика 4,0 1 Завантажити
1.2 Мікроекономіка – 2 5,0 1 Завантажити
1.3 Industrial organization / Економіка галузевих ринків 5,0 1 Завантажити
1.4 Основні напрями сучасної економічної теорії 6,0 1 Завантажити
1.5 Ринок цінних паперів 4,0 1 Завантажити
1.6 Макроекономіка та макроекономічна політика – 2 5,0 2 Завантажити

 

1.7 Глобалізація та економічна політика 5,0 2 Завантажити
1.8 Професійна та корпоративна етика 3,0 2 Завантажити

 

1.9 Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6,0 2 Завантажити

 

1.10 Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики 5,0 2 Завантажити
1.11 Інституційна та еволюційна економіка 5,0 3 Завантажити
1.12 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача 3,0 2 Завантажити
1.13 Методика викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти 3,0 2 Завантажити

 

1.14 Нова політична економія 3,0 1 Завантажити

 

1.15 Психологія вищої школи 3,0 1 Завантажити

 

1.16 Strategic management / Стратегічне управління 4,0 3 Завантажити
1.17 Науково-дослідна практика 6,0 4 Завантажити

 

1.18 Асистентська практика 6,0 4 Завантажити
1.19 Кваліфікаційна робота магістра 9,0 4 Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90    
2. Дисципліни вільного вибору студента 

(Вільний вибір студентом навчальних дисциплін здійснюється із дисциплін варіативної складової навчального плану, за яким навчається студент, та дисциплін інших освітніх програм того ж (чи нижчого) освітнього ступеня згідно «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін»)

2.2 Вибір з переліку (студент обирає 7 дисциплін)    
1.1 Мacroeconomic diagnostics /Макроекономічна діагностика 5,0 3 Завантажити
1.2 Міжнародні стандарти фінансової звітності 5,0 3 Завантажити
2.1 Актуальні проблеми філософії 4,0 3 Завантажити
2.2 Історія мистецтв 4,0 3 Завантажити
3.1 Центральний банк і грошово-кредитна політика 4,0 3 Завантажити

 

3.2 Quantitative economics / Кількісні методи в економічних дослідженнях 4,0 3 Завантажити
4.1 Право Європейських країн 4,0 3 Завантажити
4.2 Intergovernmental transfer relations /Міжурядові трансфертні відносини 4,0 3 Завантажити

 

5.1 Багатовимірний статистичний аналіз 4,0 3

 

Завантажити
5.2 Економічна динаміка 4,0 3 Завантажити
6.1 Behavioral economics / Поведінкова економіка 5,0 4 Завантажити

 

6.2 Система національних рахунків 5,0 4 Завантажити

 

7.1 Управління персоналом 4,0 4 Завантажити
7.2 Екологічне підприємництво і політика сталого розвитку 4,0 4 Завантажити
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30    
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120