Головна / Інше / Магістратура / MASTER’S PROGRAMME IN ECONOMICS AND POLITICS

MASTER’S PROGRAMME IN ECONOMICS AND POLITICS

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 «ECONOMICS AND POLITICS» /

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(МОВА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКА)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» 

 (денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма “Економіка та політика” (мова навчання англійська) на здобуття освітнього ступеня магістр (денна, 2020)

ВІДЕО-звернення гаранта ОП «ECONOMICS AND POLITICS»

д.е.н., доцента Володимира ВІРЧЕНКО

Освітньо-професійна програма «ECONOMICS AND POLITICS» втілює інноваційні підходи до міждисциплінарної підготовки фахівців у сфері економіки та економічної політики, які володіють ґрунтовними знаннями щодо закономірностей функціонування сучасних економічних систем в умовах глобалізаційних перетворень, взаємозв’язків між економічною та політичною системами суспільства, особливостей формування і розвитку інституційної системи, а також спеціальними практичними навичками розробки та оцінювання ефективності економічної політики й економічного аналізу з використанням кількісних методів. Змістовне наповнення програми передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності як на макрорівні, так і на мікрорівні.

Переваги ОПП «ECONOMICS AND POLITICS»:

 • Розвиток аналітичних компетенцій та практичних навичок у сфері управління економічними процесами на макро- та мікрорівні.
 • Формування комунікативних та лідерських навичок, здатності до роботиу мультидисциплінарному середовищі при вирішенні економічних проблем.
 • Залучення професіоналів-практиків у галузі корпоративного управління та державного регулювання економіки до викладання дисциплін.
 • Проходження практики в провідних українських та міжнародних компаніях, державних та науково-дослідних установах, зокрема в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Національному банку України, Інституті економіки та прогнозування НАН України.
 • Всі студенти знаходять роботу ще до завершення навчання.
 • Можливості реалізації творчих здібностей та розвитку softskills, які відповідають за високу продуктивність роботи завдяки участі у міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсах та олімпадах.
 • 100% дисциплін викладаються англійською мовою кваліфікованими лекторами, які мають сертифікати від В2 до С1.

Випускники освітньої програми можуть працювати на посадах керівників та менеджерів міжнародних та вітчизняних компаній; аналітиків аудиторських ти консалтингових компаній; керівників та працівників департаментів та директоратів міністерств; викладачів вітчизняних та іноземних університетів; наукових співробітників дослідних інституцій.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Advanced Microeconomics (Мікроекономіка-2)
 • Ukrainian for Foreigners* / Current Issues of Economics and Economic Policy** (Українська мова для іноземців* / Актуальні проблеми економіки та економічної політики**)
 • Welfare Economics (Економіка добробуту)
 • Modern Financial Markets (Глобалізація фінансових систем)
 • Industrial Organization (Економіка галузевих ринків)
 • Advanced Macroeconomics (Макроекономіка-2)
 • Methodology and Organization of Economic and Political Research (Методологія та організація політико-економічних наукових досліджень)
 • Taxation Policy (Податкова політика)
 • New Political Economy (Нова політична економія)
 • Monetary Policy (Монетарна політика)
 • Professional and Corporate Ethics (Професійна та корпоративна етика)

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

 • Intellectual Property Policy Making (Розробка політики в сфері інтелектуальної власності)
 • Economic analisys of Law (Економічний аналіз права)
 • Institutions and Economic Development (Економічні інституції та суспільний розвиток)
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (Стохастично-динамічні моделі загальної рівноваги)
 • Statistic Methods in Politica Economy (Статистичні методи в політичній економії)
 • Strategic Management (Стратегічне управління)
 • Development Economics: Theory and Policy (Теорія та політика економічного розвитку)
 • Sustainable Development Policy (Політика сталого розвитку)
 • Project Management (Управління проектами)
 • Game Theory and Its Economic Application (Теорія ігор та її застосування в економіці)
 • Intergovermental Transfer Relation (Міжурядові трансферні платежі)
 • The Theory and Practice of International Economic Relations (Теорія і практика міжнародних економічних відносин)

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

– Диплом бакалавра.

– Прийом включає процедуру відбору (іспит з економіки) для оцінки відповідності студента програмі.

– Заявники, рідною мовою яких не є англійська, повинні надати один із міжнародно визнаних сертифікатів рівня B1-C2 CEFR (Загальноєвропейська система мов) або скласти іспит з англійської мови.

Форма навчання – денна

Мова навчання – англійська

НАШІ КОНТАКТИ
03022, Україна, м. Київ,
вул. Васильківська, 90-а, каб. 609
(м. “Васильківська”)
Телефон: (044) 521 – 35 – 80
Довідка: (044) 259 – 70 – 45
E-mail: neweconom_teoriya@ukr.net

Для іноземних студентів:
03022, Україна, м. Київ,
вул. Васильківська. 36, каб. 94,
tel.: +38 044 521 3353
fax: +38 044 521 3550
e-mail: pd@univ.kiev.ua
web: pd.knu.ua