Ходжаян Аліна Олександрівна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Профіль вченого у міжнародних наукометричних базах:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=30TAXqIAAAAJ&hl=uk&authuser=2

ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–3015–1016

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Alina–Khodzhaian/savedlist

Publons: https://publons.com/researcher/4473794/

Web of Science ResearcherID: AAP–5270–2021

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216830252

 

 • НАВЧАННЯ:

1985–1990 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

1993–1999 рр. – аспірантка Інституту економіки НАН України.

2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Макроекономічне регулювання сукупного попиту» за спеціальністю 08.00.01 – «економічна теорія» у спеціалізованій вченій раді  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

2007–2010 рр. – докторантка кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.

2012 р. – захист докторської дисертації на тему «Методологічні засади державної політики, орієнтованої на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки» за спеціальністю   08.00.03 – «економіка  та управління національним господарством» у спеціалізованій вченій раді Науково–дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 • ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

28.05.2012-09.06.2012 р. – Університет менеджменту освіти НАПН України (м. Київ). Вид: навчання викладачів тьюторів дистанційного навчання ВНЗ ІІІ–ІV р.а. Тема: «Організація і методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання». Свідоцтво 12 СПК №886218.

10.2018–11.2018 р.  – Державний   науково–дослідний   інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (м. Київ).  Тема: «Кількісний аналіз міжнародної торгівлі на основі бази даних Проекту глобального торгового аналізу GTAP».

01.07.2019–20.07.2019 р. – Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (СЦФД, Чехія). Вид: наукова та навчальна програма. Тема: «Macroeconomics, structural reforms, trade&investment global practice: evolution and prospects» («Макроекономіка, структурні реформи, торгівельна й інвестиційна глобальна практика: еволюція та перспективи»). Сертифікат № 038–2019 від 20.07.2019 р

12.2020–01.2021 р.– Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Вид:онлайн–курс Prometheus. Тема: «Навчання  експертів з акредитації освітніх програм». Сертифікат від 13.01.2021 р.

 

 • ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1990–1990 рр. – асистент кафедри політичної економії Кіровоградського педагогічного інституту.

1990–1993 рр. – ст. лаборант кафедри обліку і аналізу господарської діяльності  економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

2002–2003 рр. – викладач кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету.

2003–2004 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.

2004–2013 рр. – доцент кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.

2013 р. – професор кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.

2013–2014 рр. – головний науковий співробітник відділу енергетичної політики та енергетичної безпеки Науково–дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2014 р. – завідувач відділу з питань економічної безпеки та використання спеціальної інформації Науково–дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2014–2016 рр. – заступник директора з організаційно–наукової роботи  Науково–дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2015–2016 рр. – професор кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

2016–2019 рр. – професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно–економічного університету.

2019 – по теперішній час – професор кафедри економічної теорії, макро– і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: «Економічна теорія», «Макроекономіка» , «Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики».

 • СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Конкурентоспроможність національної економіки, детінізація економіки, економічна безпека, стійкість національної економіки.

 • Інша діяльність

 

Заступник головного редактора фахового наукового видання «Формування ринкових відносин в Україні»  (Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності».

Член спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 за спеціальністю  08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

Член Науково–експертної ради при Антимонопольному комітеті України.

Член проєктної групи з розробки освітньо–професійної програми «Економіка та економічна політика» ОС  бакалавр (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019–2020 н.р., 2020–2021 н.р., 2021–2022 н.р).

 

 • ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 100 публікацій наукового та навчально–методичного характеру, в т.ч. 6 монографій та 2 навчальних посібники з грифом МОН України.

Монографії та підручники:

 1. Ходжаян А.О. Політична економія: Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: Кондор, 2009. – 304 с.
 2. Національна економіка: Навчальний посібник / Л.О. Петкова, Р.Ф. Пустовійт, А.О. Ходжаян та ін. За заг. ред. проф. Л.О. Петкової . – К.: «МП Леся», 2009. – 288 с.
 3. Ходжаян А.О. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність, методи оцінювання, сучасний стан: Монографія. / А.О. Ходжаян – Черкаси: Вертикаль, 2010.– 431 с.
 4. Ходжаян А.О. Концептуальні засади формування міжнародної конкурентоспроможності / Л.О. Петкова, А.О. Ходжаян та ін. // Якість національного економічного розвитку через міжнародну конкурентоспроможність країни та регіону: Монографія.– К.: Знання, 2011.– 427 с.
 5. Ходжаян А.О. Міжнародна конкурентоспроможність країни та регіону в системі національного економічного розвитку: монографія / Л. О. Петкова, А. О. Ходжаян, Л. М. Задувайло, Н. О. Халда, Н. М. Жиляєва, Д. М. Паламарчук; ред.: Л. О. Петкова; МОНМС України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси, 2011. – 267 c.
 6. Khodzhaian. Strategic Partnership in the Export Control Area / Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autoren kollektiv: Yu. V. Pasichnyk, A. O. Khodzhaian,  L. O. Shpak, u.a.] – kollektive Monographie – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017.– 421 p. (Концептуальні засади реформування економічної системи вумовах євроінтеграції : монографія / Пасічник Ю.В., ХоджаянА.О.,ШпакЛ.О., таін. [за заг. ред. д.е.н., професора Ю.В. Пасічника], 2017.– 421 c.)
 7. Ходжаян А.О. Методичні підходи до оцінювання макроекономічних умов функціонування бізнес – суб’єктів // Євроінтеграційні пріоритети національного бізнесу: монографія за заг. ред. А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2018. – 672 с. ISBN 978–966–629–904–1 DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2018–1015
 8. Ходжаян А.О., Конакова К.М. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки // Sustainableeconomicdevelopment: basis, determinants, tendencies, marks. Сollectivemonograph. Redaktorprof. Drhab. Zhanna Derii. Poznan, WydawnictwoUniKSPress – 165 p.
 9. Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України: монографія / А.А. Мазаракі, Т.М.Мельник, В.П.Онищенко [та ін.]: за ред. А.А. Мазаракі, Т.М.Мельник. – К.: Київ. нац. торг.–екон. ун.–т, 2019.–712 с.
 10. Ходжаян А.О. Макроекономічний концепт детінізації інвестиційних угод на фондовому ринку / В.В.Корнєєв, А.О.Ходжаян // Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo–Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 715 p.  (Рр.163–170).

Наукові статті:

 1. Ходжаян А.О. Державне регулювання кругообігу суспільного продукту в економіці перехідного типу // Збірник наукових праць Черкаського інженерно–технологічного інституту. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧІТІ, 2000.– С. 107–111.
 2. Ходжаян А.О. Особисте споживання і заощадження в системі макроекономічної рівноваги // Матеріали міжнародної науково – методичної конференції «Еволюція економічного розвитку та економічних теорій». – Київ: КНЕУ, 2000. – С.297–298.
 3. Ходжаян А.О. Державне регулювання кругообігу суспільного продукту в економіці перехідного типу // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття».– Т.2.– Київ, КНТЕУ, 2000. – С.163–164.
 4. Ходжаян А.О. Особисте споживання і заощадження в системі макроекономічної рівноваги // Економіка і прогнозування. – 2001. – №2.– С. 89–95.
 5. Ходжаян А.О. Вплив зовнішньої торгівлі на соціально–економічний розвиток України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2002. – №2(16).– С. 96–103.
 6. Ходжаян А.О. Особисте споживання населення в умовах подолання соціально–економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – №1.– С. 40–46.
 7. Ходжаян А.О. Концептуальні засади споживання і заощадження в контексті збалансованого економічного зростання // Матеріали IV міжнародної науково–практичної конференції: «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси: ЧДТУ, 2003.– С. 43–45.
 8. Ходжаян А.О. Доходи домогосподарств як фактор та передумова забезпечення економічного зростання // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 12. – Черкаси: ЧДТУ, 2004.– С. 147–151.
 9. Ходжаян А.О. Зовнішні умови стабілізації сукупного попиту // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць  Української академії банківської справи. –Т.11. – Суми: УАБС, 2004. – С. 343–350.
 10. Ходжаян А.О. Доходи домогосподарств як фактор і передумова забезпечення економічного зростання // Матеріали V міжнародної науково–практичної конференції: «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 62–64.
 11. Ходжаян А.О. Конкурентоспроможність національної економіки як соціально – економічне поняття та категорія // Матеріали VI міжнародної науково–практичної конференції: «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 245–247.
 12. Ходжаян А.О. Методологічні засади сукупного попиту та сукупної пропозиції і специфіка їх формування в економіці України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2006.–№ 1–2 (33). – С. 90–97.
 13. Ходжаян А.О. Сучасні проблеми розвитку інвестиційного ринку України // Економічний вісник Національного гірничого університету . Дніпропетровськ, 2006–№1.– С. 6–11.
 14. Ходжаян А.О. Умови формування міжнародної конкурентоспроможності економіки України // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції: „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”.– Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – С. 4–5.
 15. Ходжаян А.О.Людський чинник конкурентоспроможності України // Вісник Інституту економіки та прогнозування, 2007. –С. 75–76.
 16. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Умови формування та розвиток конкуренції // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2007.– № 1 (36) – С. 11–17.
 17. Ходжаян А.О. Конкуренція – органічний елемент ринку: економічна характеристика та особливості розвитку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 17. – Черкаси: ЧДТУ, 2007.– С. 147–151.
 18. Ходжаян А.О. Людський капітал в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.1. Ч.ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 909–913.
 1. Ходжаян А.О. Інноваційна модель розвитку в аналізі конкурентоспроможності економічних систем // Актуальныепроблемы и перспективыразвитияэкономикиУкраины / Материалы VI Международнойнаучно–практ.конференции.Алушта, 4–6.10.2007 – С.190.
 2. Ходжаян А.О. Інноваційна детермінанта розвитку економіки України // Тези доповідей і виступів міжн. наук.–практичної конф. «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків». – Черкаси, 2007. – С. 66–69.
 3. Ходжаян А.О. Особливості інноваційного розвитку економіки України // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 33–2 (128). – Донецьк, ДонНТУ, 2008.– С. 143–152.
 4. Ходжаян А.О.Формування ефективної структури національної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – С. 42 – 46.
 5. Ходжаян А.О. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності с позицій ефективного розвитку економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць – К.: Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 15.– С. 220– 229.
 6. Ходжаян А.О.Перешкоди на шляху трансформаційних процесів в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 20. – Черкаси: ЧДТУ, 2008.– С. 56–60.
 7. Ходжаян А.О. Конкурентоспроможність як соціально–економічне поняття і категорія // Економічний вісник Національного гірничого університету . Дніпропетровськ, 2008 – №4 .– С. 9–25.
 8. Ходжаян А.О. Оцінка інноваційного потенціалу та перспективи технологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Випуск 72. Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський нац. ун–т. ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008.–С.196–203.
 9. Ходжаян А.О. Генезис теорії конкурентоспроможності як наукове відображення принципів функціонування національної економіки // Матеріали ІІІ міжнародної науково–практичної конференції «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки» Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова –10–12 вересня  2008 р.– С.43–45.
 10. Ходжаян А.О.Становлення теорії і сучасна парадигма конкурентоспроможності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 22. – Черкаси: ЧДТУ, 2009.– С. 36–44.
 1. Ходжаян А.О.Методичні принципи оцінки конкурентоспроможності національної економіки // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ІХ міжнародної науково–практичної конференції: Черкаси: ЧДТУ, 2008. – С. 126–128.
 2. Ходжаян А.О. Методичні принципи оцінки конкурентоспроможності національної економіки // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Зб. наук. пр. Луцький нац. технічний університет, 2008. – Випуск 6(21). Ч.ІІ.– С. 200–218.
 3. Ходжаян А.О. Ієрархія національної конкурентоспроможності // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы VIІМежд. научно–практической конференции. Алушта, 26–28.09.2008 – Симферополь, 2008.– С. 157–158.
 1. Ходжаян А.О. Національна конкурентоспроможність: сучасні класифікації і закономірності формування // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 35 (149). – Донецьк, ДонНТУ, 2008.– С. 93–108.
 2. Ходжаян А.О. Світова фінансова криза: випробовування конкурентоспроможності національної економіки // Матеріали VІ міжнародної науково–практичної конференції: «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». – Черкаси: ЧДТУ,8–10 квітня 2009. – С. 322–326.
 3. Ходжаян А.О. Позиціонування України в глобальній економіці // Економічний вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2009 – №2 .– С. 66–72.
 4. Ходжаян А.О. Зовнішні фактори розвитку національної економіки // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (28–30 травня 2009). – Дніпропетровськ: національний гірничий університет, 2009. – Т.1. – С. 68–69.
 5. Ходжаян А.О. Роль банківського сектора у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІV Міжнародної науково–практичної  конференції. 15–16 жовтня 2009 року. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009. – С.85–86.
 6. Ходжаян А.О.Валютна складова забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали Х міжнародної науково–практичної конференції. Т.1.: Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 182–184.
 7. Ходжаян А.О. Макроекономічна стабільність і боргова безпека держави // Матеріали ІV Міжнародної науково–практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2009.– С. 87–91.
 8. Ходжаян А.О. Регулювання конкурентоспроможності української економіки засобами валютної політики // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 24. Частина ІІ. – Черкаси: ЧДТУ, 2009.– С. 149–154.
 1. Ходжаян А.О. Структурні чинники конкурентоспроможності національної економіки // Міжнародна конференція «Промислова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки» 20.11.2009. Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2010. – С. 79–80.
 2. Ходжаян А.О. Боргова політика і її роль в забезпеченні макроекономічної стабільності // Актуальні проблеми економіки, 2010. – № 2(104) – С. 220–228 (індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus).
 3. Ходжаян А.О. Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Економіст. – 2010. – № 2 (280). – С. 26–29.
 4. Ходжаян А.О. Роль банківського сектора у забезпеченні економічного зростання національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць – К.: Видавничо–поліграфічний  центр «Київський університет», 2010. – Вип. 23.– С. 180– 188.
 5. Ходжаян А.О.Прогнозування конкурентоспроможності національної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 25. Ч. ІІ – Черкаси: ЧДТУ, 2010.– С. 123–129.
 6. Ходжаян А.О. Корупція в Україні: причини розповсюдження, оцінки, напрями подолання // Матеріали VІІ міжнародної науково–практичної конференції: «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». У 2–х тт. Том 2. – Черкаси: ЧДТУ, 14–16 квітня 2010. – С. 138–141.
 7. Ходжаян А.О. Сучасний стан і методи оцінки конкурентоспроможності регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 9 (112).– К, 2010.– С. 210–220.
 8. Ходжаян А.О. Вплив конкурентного середовища на підвищення ефективності національного виробництва // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІ міжнародної науково–практичної конференції. У 2 т. Т.1.: Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 159–162.
 9. Ходжаян А.О. Конкурентна політика держави  як  інструмент підвищення ефективності національного виробництва // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 26: У двох частинах / Ч. І – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– С.  87–94.
 10. Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць – К.: Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Вип. 26.– С. 128– 141.
 11. Ходжаян А.О. Економічне становище регіонів і країн світу в контексті макроекономічної стабільності // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІІ міжнародної науково–практичної конференції: Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 89–93.
 12. Ходжаян А.О.Роль хедж–фондів у провокуванні фінансової нестабільності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 33: У трьох частинах / Ч. 3 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.– С. 206 –212.
 13. Ходжаян А.О. Макроекономічна стійкість в системі забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки // Економічний вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2013 – №3 (43).–   С. 47–59.
 14. Ходжаян А.О. Стан та тенденції розвитку економіки України: міжнародні оцінки і національні реалії // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 11 (150).– К, 2013.– С. 11–16.
 15. Ходжаян А.О. Методологічні засади формування державної стратегії післякризового розвитку економіки України /Ходжаян А.О., Павленко В.П., Манцуров Д.І. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 35: У трьох частинах / Ч. 3. Т 2 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.– С.  11 –16.
 16. Ходжаян А.О. Валютно–курсова політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 12 (151).– К, 2013.– С. 218–221.
 17. Ходжаян А.О. Структурні метаморфози економіки України: можливості відтворення поступального розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі Укоопспілки. Серія: економічні науки, 2013. – № 5 (61) .– С. 16 – 21.
 18. Ходжаян А.О. Інформаційно–аналітичне забезпечення державної інноваційно–інвестиційної політики / Ходжаян А.О., Павленко В.П., Манцуров Д.І. // Управління сучасним містом»: Зб. наук. праць. Вип. № 1–4/1–12(49–52), 2013.
 19. Ходжаян А.О. Стійкість як чинник розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності // Міжнародний науково–практичний семінар «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України». – 5–9 вересня 2013 року, м. Львів – м. Люблін.
 20. Ходжаян А.О. Cтатистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 36: У трьох частинах / Ч. 3 – Черкаси: ЧДТУ, 2014.– С. 192 –197.
 21. Ходжаян А.О., Руденко О. А. Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 8(159).– К, 2014.– С. 40–45.
 22. Ходжаян А.О. Методологічні особливості формування прогнозного енергетичного балансу України та пропозиції щодо його удосконалення / Дешко А. І.,. Слівак А. Є.,Ходжаян А.О.// Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 9(160).– К, 2014.– С. 94–98.
 23. Ходжаян А.О., Шиптенко Т.В. Тіньова економіка як економічна категорія та об’єкт оцінювання // Економіка: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К.: Видавничо–поліграфічний  центр «Київський університет», 2014. – Вип. 11 (164).–С. 74–81.
 24. Ходжаян А.О. Рекомендації ІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Роль науки у формуванні сучасної моделі державного регулювання економіки» (23 травня 2014 р., м. Київ) // ІІ Міжнародна науково–практична конференція «Роль науки у формуванні сучасної моделі державного регулювання економіки»: Київ: НДЕІ, 2014.
 25. Ходжаян А.О. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 10 (161).– К, 2014.– С. 8–13.
 26. Ходжаян А.О. Обеспечение устойчивости экономической системы // ХV Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально–экономического развития». – Минск, 23–24 октября 2014 года.
 27. Ходжаян А.О. Макроэкономическая устойчивость в системе конкурентоспособного развития экономики // Экономический бюлетень Научно–исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. Вып. № 12 (210).– М., 2014.– С. 28–35.
 28. Ходжаян А.О. Інституційне планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – – № 1
 29. Ходжаян А.О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 4 (167).–  – С.3–7.
 30. Ходжаян А.О. Вплив глобалізації світової економіки на зовнішньоекономічну безпеку України // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально–економічного відродження України»: КНТЕУ, 2016.
 31. Ходжаян А.О. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову безпеку України // «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» // XІІІ Міжнародна науково–практична конференція 27 – 28 жовтня 2016 року , м.Київ, КНУ імені Т.Шевченка.– С. 106–109.
 1. Ходжаян А.О., Шостак Л.Б. Концептуальні засади механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки в умовах глобального ринку // Моделювання та інформатизація соціально–економічного розвитку України. – 2016. – №1 . – С.3–6.
 2. Ходжаян А.О., Ганжа Б.О. Концептуальні засади державного регулювання неформального сектору економіки // Чернігівський науковий часопис. Серія Економіка і управління.– 2016. – № 1 (7). – С. 5–14.
 3. Ходжаян А.О., Ганжа Б.О. Тенденції функціонування неформального сектору економіки // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка.– 2017. – Вип. 1(190). – К, 2017. – С. 35–41.
 4. Khodzhaian A. The Development of Sino–Ukrainian Economic Partnership in the Context of Modern Integration Initiatives /, Khodzhaian A., Van V. // International Scientific–Practical Conference “Sino–Ukrainian Humanitarian Cooperation in concept «OneZone – oneway».– CityTianjin,  Peoples Republic of China, 2016/2017. – 147 с. – С. 27 –30.
 5. Ходжаян А.О., Богдановська Є.О. Стратегії антикризової державної політики розвинутих країн світу та України // Матеріали міжнародної Інтернет–конференції «Модернізація економіки: виклики і можливості економічного зростання», 15 лютого 2017 р. [dndiime. org/uk/] – К: ДНДІІМЕ, 2017 р. – 191 с.
 6. Khodzhaian A. Strategic partnership as a form of innerstate cooperation // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. –№ 3 (11). Ч.1.– С. 48–53  (індексується у міжнародній наукометричній базі даних Web оf Science).
 7. Ходжаян А.О. Бренд як інструмент реструктуризації національної економіки / Г.Я.Студінська, А.О.Ходжаян // Економічний вісник університету Державний вищий навчальний заклад «Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» // Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2017. – Випуск 35/1. – C.16–22.
 8. Ходжаян А.О. Функціонування національної економіки в глобальному економічному просторі // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково–практичної конференції «Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком»: 19 квітня 2018 р. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – С. 22–25.
 1. Ходжаян А.О. Стійкість економіки України у вимірі зовнішньоекономічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– –Вип. № 12 (211).– С. 7–20.
 2. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Концепт структурного аналізу економічної системи // Міжнародна науково–практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права”: 26 січня 2019 року в м. Полтава, Україна.
 3. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Світова практика структурно–галузевих трансформацій // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» – – Вип. № 2 (103).– С. 46–64.
 4. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Концептуальні засади державної структурної політики національної // «Проблеми економіки». – 2019 .– № 2 (40). – С. 73–80. Conceptual Framework of the State Structural Policy of the National Economy/ doi: 10.32983/2222–0712–2019–2–73–80
 1. Ходжаян А.О., Конакова К.М. Модернізація державної інвестиційної політики в умовах формуваннясервісної економіки // Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної  конференції «Наука як рушійна антикризова сила», м. Київ | 31 серпня 2019 року. Ч.1 / Громадська організація Центр наукових публікацій. – С.39–43.
 2. Ходжаян А.О., Барон І.Г. Індикатори економічної безпеки держави: обґрунтування пріоритетності екзогенних детермінант // Формування ринкових відносин в Україні.–2021.– № 4(239). С. 7–16. http://doi.org/10.5281/zenodo.5116081
 3. Корнєєв В. В.,Хаустова В. Є., Ходжаян А.О. Прогресивне оподаткування індивідуальних доходів в ісламських країнахПроблеми економіки. 2021. № 2 (48). С. 187–193.doi: 10.32983/2222–0712–2021–2–187–193

 

Публікації в міжнародних накометричних базах даних Scopus і Web оf Science

 1. Ходжаян А.О. Боргова політика і її роль в забезпеченні макроекономічної стабільності // Актуальні проблеми економіки, 2010. – № 2(104) – С. 220–228 (Scopus).
 2. Khodzhaian A. Strategic partnership as a form of innerstate cooperation // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. –№ 3 (11). Ч.1.– pp. 48–53.   DOI: 10.25140/2410–9576–2017–1–3(11)–48–53 (Web оf Science).
 3. Khodzhaian А.Мonetary policy: regulatorynews andchangeinthemovement of financial flowsV.V. Korneev, A.A. Khodzhaian, Yu.Yu. Verheliuk,  Yu.V.Koverninska. (Ходжаян А.О. Грошово–кредитна політика: регуляторні новації і зміни руху фінансових потоків / В.В.Корнєєв, А.О. Ходжаян, Ю.Ю. Вергелюк, Ю.В. Ковернінська) – «Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». –Том 4, № 31 (2019). – рр. 375–384. (Web оf Science).  DOI:  https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190952
 4. Khodzhaian A. WTO toolkit in regulating interstate trade and economic cooperation / N. Kalyuzhna, А. Khodzhaian, P. Nebotov / – Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – – № 2 (176) – рр. 160–167.  (Калюжна Н.Г., Ходжаян А.О., Неботов П.Г. Інструментарій СОТ у регулюванні міждержавного торговельно–економічного співробітництва) – «Науковий вісник Національного гірничого університету».– 2020. – № 2 (176). – рр. 160–167. (Scopus). (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро).  DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020–2/160
 5. Ходжаян А.О. Ідентифікація глобалізаційних загроз економічному суверенітету країн із транзитивною економікою/ Н.Г. Калюжна, А.О.Ходжаян, І.Г. Барон // Науковий журнал “Науковий вісник Національного гірничого університету”. 2021. – Вип. № 1. – С.154–164. Фахове видання. (Scopus) https://doi.org/10.33271/nvngu/2021–1/154
 6. Khodzhaian A. Modeling of the structural shift impact on economic dynamics of Ukraine’s development / A.Khodzhaian, I. Ignatyuk, V.V. Korneev, A. R. Khodzhaian // Науковий журнал “Науковий вісник Національного гірничого університету”. 2021. – Вип. № 2. – С.170–177. Фахове видання. (Scopus) https://doi.org/10.33271/nvngu/2021–2/170