Тарасенко Лілія Олександрівна

Тарасенко Лілія Олександрівна:

Кафедра: кафедра економіки підприємства

Посада: асистент

Науковий ступінь: доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка»

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8224-5113

Google Scholar: Liliia Tarasenko

 

Біографія:

Тарасенко Л.О., 1994 рік народження. Українка.

 

Освіта:

Донецький національний університет імені Василя Стуса:

2011 – 2015 – навчання для здобуття освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», диплом з відзнакою

2015 – 2017 – навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит», диплом з відзнакою

2017 – 2021 – навчання в аспірантурі за спеціальністю 051 «Економіка»

2021 – захист дисертації для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка. Тема дисертації: Механізм забезпечення ефективності функціонування газорозподільних підприємств України

 

Професійна діяльність:

 • з жовтня 2021 – по теперішній час – асистент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • вересень 2022 – червень 2023 – доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса (за сумісництвом)
 • вересень 2019 – червень 2022 – старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • березень 2017 – серпень 2019 – асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • січень 2015 – серпень 2017 – лаборант кафедри обліку, аналізу і аудиту

 

Курси, які викладаються:

 • Глобалізація, бізнес та розвиток
 • Аналіз бізнес-процесів / Business intelligence
 • Організація бізнес-процесів
 • Система бізнес-процесів
 • Креативна економіка
 • Економіка підприємства
 • Управління бізнес-процесами в компанії
 • Управління бізнес-процесами: тренінг / Business process management: training

 

Підвищення кваліфікації/стажування:

 • «Lean Yellow belt», курс від Lean Institute Ukraine (представник Всесвітньої мережі Lean Global Network), 06 вересня – 19 жовтня 2023 р. (18 годин)
 • TECH SUMMER BOOTCAMP FOR TEACHERS, SoftServe Academy course, (Series QV № 14307/2023), September 01, 2023
 • «Принципи прозорості та кращі практики у науковій видавничій діяльності», 11 – 13 серпня 2023 року (кількість годин – 6 годин; 0,2 кредиту ЄКТС)
 • «Моделювання бізнес-процесів», курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (кількість годин – 15 годин; сертифікат від 04.11.2022)
 • «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» – програма навчання, ТОВ «ФОРМУЛА ВАРТОСТІ», свідоцтво про навчання від 23 липня 2021 р., м. Київ
 • «Організація аудиторської діяльності. Методика аудиту фінансової звітності підприємства», аудиторська фірма ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», м. Київ, 2020 рік.
 • «Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти MOODLE», ДонНУ імені Василя Стуса, м. Вінниця, 2018 рік.

 

Наукові інтереси: організація та аналіз бізнес-процесів, ефективність діяльності підприємств, організація обліково-фінансових бізнес-процесів

 

Наукові публікації:

 1. Тарасенко Л., Павлоцька К. Податок на додану вартість: питання організації та методики обліку. Галицький економічний вісник. 2022. Том 74. № 1. С. 53-60.
 2. Іонін Є.Є., Тарасенко Л. О. Accounting and analytical support of management decisions in the short term. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 4 (150)., с. 40-44.
 3. Облік, аналіз, аудит у забезпеченні безперервної діяльності: монографія / за заг ред Є. Є. Іоніна. Вінниця ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 244 с
 4. Тарасенко Л. О. Ринок природного газу в Україні: питання співіснування конкурентної та монопольної поведінки. / Л. О. Тарасенко // Європейський журнал економіки та менеджменту, 2020. Том 6. Вип. 2. с. 49 – 58 (англійською мовою).
 5. Тарасенко Л. О. Ефективність діяльності підприємства: сутність, генезис, зміст підходів. / Л. О. Тарасенко //Фінанси, облік, банки. Наук. журнал. Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. №1(24). с.148 – 157 (англійською мовою)
 6. Іонін Є. Є., Тарасенко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі [Текст] / Євген Євгенович Іонін, Лілія Олександрівна Тарасенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 2. – С. 145-154. – ISSN 1993-0259.
 7. Тарасенко Л.О. До питань оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств / Л. О. Тарасенко //Фінанси, облік, банки. Наук. журнал. Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. №1(23). с.169 – 181
 8. Тарасенко, Л. О. Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування [Текст] / Лілія Олександрівна Тарасенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1993-0259.
 9. Тарасенко, Л. О. Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування [Текст] / Лілія Олександрівна Тарасенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1993-0259.
 10. Тарасенко Л. О. Особливості обліку нематеріальних активів, що належать до групи прав користування майном / Л. О. Тарасенко // Економіка і організація управління: Зб. наук. праць – Вінниця, ДонНУ, 2017, № 1(25), С. 29-37
 11. Тарасенко Л. О. Теоретичні аспекти конкуренції та монополії: сутність, особливості, наслідки / Л.О. Тарасенко // Фінанси, облік, банки: Збірник наукових праць – Вінниця: ДонНУ, 2017, №1(22), с. 260 – 268.

 

Методичні публікації:

 1. Методичні рекомендації з практичної підготовки та виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Бізнес-консалтинг» / За заг. ред. проф. Л.В. Шаульської / укладачі: Л.В. Шаульська, Л.О. Тарасенко, Г.М. Филюк, Л.П. Чубук, Т.М. Литвиненко. Київ: Інтерсервіс, 2022. 98 с.
 2. Томчук В.В., Тарасенко Л.О. «Фінансовий облік»: завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів СО Бакалавр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В. Томчук, Л.О. Тарасенко. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 77 с.
 3. Томчук В.В., Тарасенко Л.О. «Фінансовий облік – 1»: завдання для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Електронне видання. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 112 с.
 4. Тренінг з фаху для cтудентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр» / Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, Л. О. Тарасенко; за заг. ред. Є. Є. Іоніна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, 208 с.

 

Громадська робота:

 1. Відповідальна особа від кафедри економіки підприємства з питань організації спеціалізованої консалтингової практики, консалтингової практики.
 2. Координатор освітньої програми «Бізнес-консалтинг».
 3. Відповідальна за виховну роботу кафедри економіки підприємства.