Головна / Кафедри / Кафедра економічної кібернетики / Наукова та видавнича діяльність

Наукова та видавнича діяльність

Наразі кафедра економічної кібернетики виконує велику науково-дослідну роботу за такими основними напрямками:

  • Розробка нових технологічних засобів підтримки та прийняття рішень.
  • Розробка нових методів управління портфелем цінних паперів Побудова та використання макроекономічних моделей економіки України.
  • Розробка нових методів прогнозування макроекономічних показників
  • Побудова теоретичних та чисельних методів оптимального розміщення при проведенні соціально-економічних вибіркових обстежень.
  • Розробка методики визначення рівня зовнішньоекономічної безпеки України.
  • Розробка методології прогнозування кризового стану підприємств та формування узагальнених оцінок галузевого стану.

Напрями наукових досліджень кафедри стосуються різних аспектів функціонування економічних систем: макроекономічне моделювання відкритої економіки, динамічні міжгалузеві моделі, еколого-економічне моделювання, економіко-математичне моделювання фінансових ринків, моделювання методами нейронних мереж, економетричне моделювання, DSGE моделювання, зовнішня стійкість економіки, проблеми та перспективи економічного зростання країн, забезпечення економічної безпеки держави, зовнішній борг та дослідження його впливу на національну економіку, дослідження науково-технічної діяльності, техніка вибіркових досліджень, електронна комерція, моделювання індикаторів національної економіки, інвестування, портфельна теорія, моделювання банківських ризиків, кредитний ризик-менеджмент, економетричні методи і моделі, прогнозування соціально-економічних процесів, геоекономічний аналіз, бюджетне моделювання, аналіз монетарної політики, моделювання цілеспрямованих організаційно-економічних систем, оптимізація логістичних систем, оптимізація управління проектами, теорія ігор, екологічна безпека, актуарна математика, інтелектуальний аналіз даних.

За час існування кафедри викладачами було опубліковано більше 150 монографій та підручників з основних предметів за напрямком «Економічна кібернетика», більше 530 статей.

Кафедра має позитивний досвід наукової роботи із студентами, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності, наукового пошуку, сприяння участі в олімпіадах та конкурсах: аспіранти та студенти кафедри неодноразово отримували нагороди в конкурсі НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи у Всеукраїнському конкурсі «Економічні реформи в Україні: позиція молоді», у міжвузівському конкурсі «Студент Києва» в номінації «Суспільні науки».

На Всеукраїнських олімпіадах з економічної кібернетики студенти кафедри неодноразово займали призові місця серед студентів інших вузів України. Їх роботи та роботи інших студентів опубліковані в провідних економічних вісниках «Банківська справа», «Теоретичні та прикладні питання економіки», «Вісник Київського університету. Економіка» тощо.

Наукові результати, отримані фахівцями кафедри, знаходять свою практичну реалізацію при виконанні договірних тем, надаючи можливість піднести рівень обґрунтованості управлінських рішень щодо економічного розвитку України. Протягом 1999–2002 років кафедра виконала дві договірні теми, пов’язані з прогнозуванням платіжного балансу України (разом із Національним банком України) та аналізом прибутків та збитків підприємств України (разом із Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України). Розроблені під час виконання теми програмно-технічні комплекси для прогнозування необхідних макроекономічних показників впроваджені в практику діяльності відповідних установ. Отримані результати та продовження наукових пошуків в галузі економічної кібернетики дадуть можливість піднести рівень обґрунтованості економічних рішень в управлінській діяльності щодо економічного розвитку України.

Науково-дослідницькі тематики факультету (2016-2018 рр.): 16КФ040-04 «Стабільна оцінка стану безпеки: нова основа аналізу» (керівник – доц. Харламова Г.О.), 16КФ040-03 «Міграція та макроекономічний розвиток у країнах Східного партнерства (зокрема, Україна): Необхідні реформи» (керівник – проф. Черняк О.І.).

У 2011 році цикл наукових праць «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (Автори: Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф., Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І.). Указ Президента України № 239/2012 від 18 травня 2012 року.

Доцент кафедри економічної кібернетики Харламова Г.О. нагороджена Премією НАН України для молодих вчених за цикл робіт «Оцінка інвестиційного потенціалу України» (Рішення Президії НАН України від 15 лютого 2012 року).

У 2018 році доц. Харламова Г.О. отримала Грамоту МОН України та Медаль 1-го ступеня «Медаль народного вибору українським вченим з 1918 по 2018 рік» за наукові досягнення (Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» (урочисте засідання МАРТІС, НАНУ)).

В складі дослідницької групи п’яти провідних університетів України доц. Харламова Г.О. стала ключовим співавтором видання «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку», яке лише продовж 2017 року мало два видання загальним тиражем дві тисячі примірників та увійшло до п’яти найпопулярніших українських видань. Стала перекладачем та науковим редактором англійської версії цієї книги.

Доц. Харламова Г.О. є експертом НФДУ із проведення наукової та науково-технічної експертизи проектів (2020). Учасником робочої групи із роботи над проектами Стратегії економічної безпеки України та Стратегії національної безпеки України, в тому числі при розробці Плану заходів з їх реалізації, що проводилося Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2020-2021рр), учасником функціональної робочої групи №2 «Стратегічно-аналітична» з імплементації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року (2020-2021рр), учасник проекту під грантом Національного фонду досліджень України під назвою “Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19” (2020-2021).

Всі викладачі кафедри активно пропагують свої наукові досягнення на конференціях і семінарах різного рівня. Кафедра економічної кібернетики організовує і проводить багато міжнародних та всеукраїнських конференцій.

З 2009 року кафедра економічної кібернетики проводить щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП). Кафедра економічної кібернетики організувала та провела Міжнародну науково-практичну конференцію «The Global Challenges for Economic Theory and Practice in CEE Countries» (м..Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 11-12 жовтня 2012 р.) та Міжнародну науково-практичної конференції «The Global Challenges for Environmental and Resource Economics in Central and Eastern European Countries: Safety, Security, and Sustainability» (м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 9-11 жовтня, 2014 р.).

З метою забезпечення самостійної роботи студентів розроблено навчально-методичні комплекси (НМК) з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.