Жилінська Оксана Іванівна

Дата народження: 14 серпня 1970 р.
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Curriculum Vitae

Навчання:
1987–1992 рр. – Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – політична економія, кваліфікація – економіст, викладач економічних дисциплін (диплом з відзнакою).
1992–1996 рр. – аспірантура економічного факультету при кафедрі інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2004–2007 рр. – докторантура економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність:
• 1997–2010 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
• З 2017 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.48 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
• З 2006 р. – член редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка».
• З 2015 р. – член Наукової ради МОН України, секція «Економіка».
• З 2016 р. – член Науково-методичної комісії з менеджменту сектора вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.
• 2012-2013 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій».
• 2012-2014 рр. – член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (м. Харків).
• 2014-2016 рр. – член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (м. Київ).
• З 2017 р. – член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Під керівництвом О.І. Жилінської захищено 10 кандидатських дисертацій. Здійснює керівництво науковою роботою чотирьох аспірантів та одного докторанта.
Опонування п’яти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Підготовка дипломанта премії НАН України для молодих вчених (секція «Економіка») за цикл наукових робіт «Управління інтелектуальною власністю у контексті активізації інноваційного розвитку України» – аспірантка Вікулова А.О. (2015 р.).
Переможці Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі наук «Менеджмент»: М.Чуйко (2013 р., диплом І ступеня, м. Харків), В.Вакуленко (2014 р., диплом І ступеня, м. Харків), Д.Затонацький (2015 р., диплом ІІ ступеня, м. Київ).

Відомості про підвищення кваліфікації:
• Міжнародний тренінг «Показники інноваційної діяльності та механізми статистичного обліку» (Національна академія наук України, м. Київ, 2011 р.).
• Празький інститут підвищення кваліфікації «Публікаційна і проектна активність в Європейському Союзі», (м. Прага, Чеська Республіка, 2017 р.).

Трудова діяльність:
1997–1999 рр. – асистент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1999 р. – доцент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва, з 2001 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1998–2001 рр. – вчений секретар Науково-методичної комісії з менеджменту Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
2001–2003 рр. – вчений секретар Науково-методичної комісії з економіки і управління для класичних університетів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
2003–2010 рр. – член Науково-методичної комісії з економіки і управління для класичних університетів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
2011 р. – в.о. завідувача кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З січня 2012 р. дотепер – завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:
«Вступ до університетських студій», «Менеджмент організацій», «Методика викладання менеджменту», «Методологія наукових досліджень», «Історія менеджменту», «Основи науково-технічної та інноваційної політики».

Наукові інтереси:
Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності; державна науково-технічна та інноваційна політика; розвиток менеджменту в інформаційному суспільстві; управління розвитком дослідницьких університетів.

Нагороди та відзнаки:
• Почесна грамота Міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя від дня заснування економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2004 р.).
• Відмінник освіти України (2010 р.).
• Подяка Українського союзу промисловців і підприємців (2013 р.).
• Кращий викладач економічного факультету у 2012/2013 навчальному році.
• Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за активну участь в організації та проведенні українсько-польської міжнародної конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи» (2016 р.).
• Подяка Голови оргкомітету, ректора Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професора Крисоватого А.І. за активну участь у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у 2016/2017 н. р.
• Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017 р.).

Автореферати дисертацій:
Жилінська О. І. Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.02.02 “Економіка та управління науково-технічним прогресом”. К., 1996. 20 с.
Жилінська О. І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. К., 2016. 40 с.

Дисертації:
Жилінська О. І. Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України : дис. … кандидата економ. наук : 08.02.02. К., 1996. 202 с.

Жилінська О. І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : у 2 т. : дис. … доктора економ. наук : 08.00.03. К., 2015. Т. 1. 564 с. Т. 2 : Додатки. 203 с.
Основні публікації:
Загальна кількість друкованих праць – 173, зокрема, у базі Web of Science – 2, у базі Index Copernicus – 17, загальний індекс цитування – 193, h-індекс – 7 (за Google Scholar).

Монографії:
1. Жилінська О. І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації : монографія. К. : Парламентське видавництво, 2010. 552 с.
Рецензії на монографію:
Згуровський М. З. Науково-технічна діяльність – основа соціально-економічного прогресу людства // Наука та наукознавство. 2011. № 2. С. 182–184.
Калитич Г. І. Рецензія на монографію О.І. Жилінської “Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації” // Науково-технічна інформація. 2011. № 2. С. 74–76.
2. Теорія та практика реалізації державної інноваційної політики // Управління інноваціями в сучасній організації : монографія / В. А. Євтушевський, О. І. Жилінська, В.Г.Балан та ін. К. : Нічлава, 2006. С. 76–112.
3. Жилинская О. И. Научно-техническая деятельность в становлении техногенного общества: системно-деятельностный подход // ХХІ век: интеллект-революция : монография / под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. М.; Киев : ИИЦ Национального университета государственной налоговой службы Украины, 2012. С. 205–214.
4. Інновації: проблеми науки та практики : монографія / Жилінська О.І., Кизима М.О., Пономаренко В.С., Черваньов Д.М. та ін. Х.: ФОП Павленко О.Г., 2011. С. 230–250. (у співавторстві)
5. Управління об’єктами інтелектуальної власності: страховий аспект // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: колективна монографія. Полтава, 2015. С. 236–250. (у співавторстві)
6. Черваньов Д. М. , Жилінська О. І. Інновації та конкурентоспроможність: механізми впливу на мікро- та макро-економічному рівнях // Інновації та конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Кизима М. О., д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С. Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2012. С. 230–251.
7. Жилінська О.І. Університет: ґенеза ідеї та трансформація діяльності від класичної до інноваційної моделі // Ідея Університету: сучасний дискурс : монографія / за ред. Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2014. С. 153–197.
8. Жилінська О.І. Секторальні трансформації та інституційна комплементарність у розвитку венчурного інвестування // Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Т. І. Єфіменко, С .С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін. ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. управління”. К., 2014. Т. 2. С. 71–106.
9. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / Ю. М. Бажал, О. М. Бойко, О. І. Жилінська та ін. ; за заг. ред. В. М. Гейця, А. І. Даніленка, Е. М. Лібанової та ін. ; НАН України, Інститут економіки та прогнозування. К., 2015. 336 с. С. 272-282.
10. Zhylinska O., Andrusjak I. Sectorial Aspects of Sustainable Development of the Economy of Ukraine // Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – pp. 436. P. 71–78.
11. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку [О. Жилінська (наук. ред.), О. Мельничук (відп. ред.), Л. Антонюк та ін.]. Львів : Кальварія, 2017. 168 с.
12. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку [О. Жилінська (наук. ред.), О. Мельничук (відп. ред.), Л. Антонюк та ін.]. Видання друге. Львів : Кальварія, 2017. 164 с.
Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних:
13. Жилінська О.І., Балан В.Г., Андрусяк І.В. Компаративне оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. №3. С. 354–364.
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua /journals/2017/3/355-365 Web of Science
14. Жилинская О. И. В. И. Вернадский о роли университетов и университетского образования // Наука та наукознавство. 2012. № 4. С. 22–28.
15. Жилінська О., Чуйко М. Бізнес-янголи у розвитку венчурного підприємництва// Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Вип. 30, ч. 1. Львів : Інтереко, 2014. С. 246–254.
16. Жилінська О. Вплив наукових і технічних знань на виробництво і споживання у постіндустріальному суспільстві: діяльнісний підхід // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. Вип. 43. С. 672–683.
17. Жилінська О. Державні механізми подолання дисфункцій ринку у науково-технічній сфері // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Вип. 26, ч. 1. Львів : Інтереко, 2012. С. 194–204.
18. Жилінська О., Парафійник А. Емпіричні дослідження впливу досліджень і розробок та інновацій на зайнятість // Україна: аспекти праці. 2005. № 1. С. 25–29.
19. Жилінська О.І. Вікова структура кадрового потенціалу науки: проблеми та завдання державної науково-технічної політики в Україні // Наука та наукознавство. 2005. № 3. С. 81–98.
20. Жилінська О. І. Гендерні аспекти розвитку людських ресурсів вітчизняної науки // Формування ринкової економіки : спецвип. : зб. наук. праць. К. : КНЕУ, 2005. Т. 1 : Сучасні технології управління людськими ресурсами. С. 196–208.
21. Жилінська О. І. Державна науково-технічна політика в умовах формування постіндустріального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. Вип. 7. К. : ВПЦ “Київський університет”. 2005. С. 85–94.
22. Жилінська О. І. Економічні аспекти міжнародної мобільності наукових кадрів // Наука та наукознавство. 2012. № 2. С. 62–72.
23. Жилінська О. І. Науково-технічна діяльність як об’єкт дослідження // Наука та наукознавство. 2011. №1. С. 3–18.
24. Жилінська О. І., Чеберкус Д.В. Пільгове оподаткування витрат на дослідження і розробки: теоретичні та практичні аспекти // Фінанси України. 2007. № 12. С. 60–73.
25. Жилінська О. І. Сучасне значення ідей Г.М. Доброва: методологічний і прикладний аспект // Наука та наукознавство. 2011. № 2. С. 51–60.
26. Жилінська О. І. Трансформація інвестиційної поведінки домогосподарств як фактор розвитку венчурних компаній // Фінанси України. 2014. № 3. С. 83–99.
27. Жилінська О.І. Комерціалізація наукових і технічних знань у контексті інституційного підходу // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Вип. 21. Львів : Інтереко, 2010. С. 167–178.
28. Жилінська О.І. Наукові і технічні знання як суспільні блага // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Вип. 23. Львів : Інтереко, 2011. С. 218–235.
29. Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність в епоху Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2007. Вип. 97. С. 7–11.
30. Жилінська О.І. Організаційно-економічні аспекти зародження науково-технічної діяльності в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2007. Вип. 38. Ч. І. С. 448–460.
31. Жилінська О.І. Суб’єкти науково-технічної діяльності: проблеми визначення та класифікації в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2007. Вип. 93. С. 37–41.
32. Черваньов Д.М., Жилінська О.І. Науково-технічна конкуренто-спроможність країни: підходи до визначення // Наука та наукознавство. 2006. № 1. С. 15–27.
33. Жилинская О. И., Букало А.Н. Венчурные фонды как инвестиционные посередники // Инновации. Вып. 5 (151). СПб. : ОАО “Трансфер”. 2011. С. 35–40. RSCI на платформі Web of Science.
34. Жилинская О. И. Экономическое творчество предпринимателя в контексте концепции открытых инноваций // Проблемы современной экономики. 2013. № 4. С. 184–188. RSCI.
35. Жилінська О., Чуйко М. Аудит новаторських ідей як попередній етап бізнес-плану стартап-проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 8 (161). С. 16–21 RSCI, Index Copernicus.
36. Жилінська О.І., Фірсова С.Г. Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових теорій дифузії інновацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 7 (172). С. 6–13. RSCI, Index Copernicus.
37. Жилінська О.І. Держава як активізатор розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 145. С. 13–16. RSCI, Index Copernicus.
38. Жилінська О.І. Державне фінансування і стимулювання розвитку венчурного інвестування у моделі відкритих інновацій // Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 330–337. Index Copernicus.
39. Жилінська О.І. Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 144. С. 13–16. RSCI, Index Copernicus.
40. Жилінська О.І. Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2008. Вип. 99. С. 29–35. RSCI.
41. Жилінська О.І. Процес науково-технічної діяльності: сутнісні риси та їх економічний прояв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 121. С. 10–16. RSCI, Index Copernicus.
42. Жилінська О.І., Вікулова А.О. Страхування інтелектуальної власності: світові тенденції та перспективи для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 3. С. 19–25. RSCI, Index Copernicus.
43. Жилінська О.І. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2009. Вип. 107. С. 23–29. RSCI.
44. Zhylinska O., Vakulenko V. Innovation as a Strategic Factor of Raising the Competitiveness of National Economy // Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. 2014. Ausgabe 4. Pp. 280–284. Index Copernicus.
45. Zhylinska O., Chulak O. Pharmaceutical Industry: Unique Features of the Market and Trends of Innovative Development // Scientific Letters of International Academic Society of Mikhail Baludansky. 2012. Vol. 1 (1). Pp. 79–84, Словаччина.
46. Жилінська О.І. Комплементарні ефекти в активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. Вип. 186. С. 6–14. RSCI, Index Copernicus.
47. Жилінська О.І. Розвиток інституту патентування в моделі «відкритих інновацій» // Бізнес Інформ. 2016. №12. С. 12–24. Index Copernicus.
48. Zhylinska O., Aksom H. Legitimation of Institutionally contested practices // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. – P. 173–176.
49. Жилінська О.І. Дослідницькі університети у контексті розвитку міжнародного ринку науково-технічної інформації // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. №37. С. 172–182

Наукові публікації в інших виданнях, у матеріалах наукових і науково-практичних конференціях:
50. Жилінська О. І. Дослідницькі університети у комерціалізації результатів ДіР // Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалі-зації результатів НДДКР : матер. міжнар. наук.-практ. конф. К. : Фенікс, 2010. С. 171–173.
51. Жилінська О. І. Дослідницькі університети як провідна ланка національної інноваційної системи // Національна інноваційна система України: проблеми формування і реалізації : матеріали парламентських слухань 20 червня 2007 р. / упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко. К. : Парламентське вид-во, 2007. С. 345–346.
52. Жилінська О. І. Напрями вдосконалення законодавчого забезпечення розвитку науково-технічної сфери в Україні // Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи : зб. матеріалів до парламентських слухань 18 травня 2005 р. ; Губенко С. І., Демьохін В. А. та ін. К., 2005. С. 116–120.
53. Жилінська О. І. Університет як ефективний власник у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та ВНЗ: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки : матер. всеукр. наук.-практ. конф. К., 2011. С. 45–49.
54. Черваньов Д.М., Жилінська О.І. Проблеми та завдання державної науково-технічної політики у контексті інтеграції України до ЄС // Інноваційна стратегія України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. міжнар. наук.-практ. конф. К. : НТУУ “КПІ”, 2006. С. 34–45.
55. Zhylinska, O. Research Intensity: Concept and Level of Determination // Ukraine–EU–CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar. – Prague–Kherson, 2011. Pp. 154–157.
56. Zhylinska, O. International Academic Mobility: from the Origins to the Present // Proceedings of International scientific conference “Problems and Methods of Training of Highly Qualified Specialists”, Prague, Czech Republic, 19 – 26.02.2017, Prague, 2017.