Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Банківська справа»

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

 

Шановні студенти!

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році зі спеціалізації

«Банківська справа»

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей проводиться щороку з метою підготовки фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

Основними завданнями конкурсу є:

  • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
  • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
  • популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
  • залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю;
  • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

У 2023/2024 н. р. відповідно до листа ІМЗО № 21/08-1948 від 06.11.2023 конкурс відбудеться в один тур.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, у конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України, у т. ч. іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

Вимоги до наукових робіт:

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.

Конкурсна робота повинна бути самостійним дослідженням, що містить ознаки наукової новизни, та характеризується обґрунтованістю отриманих результатів. Робота не повинна бути поданою до інших конкурсів.

 

Основні вимоги до оформлення робіт:

  • Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.
  • Обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків та переліку використаних джерел).
  • Наукова робота обов’язково повинна мати: титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), Зміст, Вступ, Розділи, Висновки, Список використаних джерел та Анотацію, у якій зазначається актуальність, мета, завдання, використана методика дослідження та загальна характеристика роботи.
  • Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, замінюються шифром (шифр має бути не більше двох слів).
  • Наукові роботи виконуються українською мовою.

Учасники Конкурсу разом з роботою надсилають Довідку про відсутність плагіату у науковій конкурсній роботі та за наявності Довідки про впровадження результатів наукового дослідження, копії публікацій за проблематикою дослідження (тез виступів на конференціях, наукових статей).

Наукові роботи подаються у електронному вигляді з обов’язковим зазначенням у темі листа спеціалізації «Банківська справа».

Під шифром роботи (у темі листа) надсилаються відомості про автора (авторів) та керівника наукової роботи (додаток 1).

Прохання конкурсні роботи разом із відомостями про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1) надсилати до 4 березня 2024 року на електронну адресу: sholoiko@ukr.net

Презентація результатів за темами конкурсних робіт відбудеться

11 березня 2024 року о 14.00 у форматі Zoom-конференції.

 

Бажаємо успіхів!

 

З повагою,

Організаційний комітет

 

 

ДОДАТОК 1

 

 

ВІДОМОСТІ    

про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи

«________________________________»

 (шифр)

 

Автор                                                     Науковий керівник

 

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище  ___________________
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю)  ______________
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю)   _______
4. Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу, у якому навчається автор ___________________________________ 4. Місце роботи, телефон, е-mail ______________________________
5. Факультет (інститут)_______________ 5. Посада  _____________________
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ____________
7. Результати роботи опубліковано

___________________________________

                            (рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання  ________________
8. Результати роботи впроваджено

___________________________________

                         (рік, місце, форма  впровадження)

 
9. Телефон, е-mail ___________________  

 

Науковий керівник       ________________      _____________________

(підпис)                                      (прізвище та ініціали)

Автор роботи               ________________      _____________________

(підпис)                                       (прізвище та ініціали)

 

 

____  ____________________2024 рік